ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ

ރާގު: އަމިއްލަ

ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ.. ހިތުގެ ވެރިޔާ އޭ ބަދަލު ނުހިފަށޭ.. މޭގަ ވާ ހޫނާ އެދޭ އެދުން އެނގޭނީ... ހާލު ބެލީމަ އެތަން ސާފު ވާނީ.... މޭގަ ވާ ހޫނަ ރިހޭ ރިހުން ނިމޭނީ.. ރީތި ޖަވާބެއް ކަލާ އަށޭ ދެވޭނީ.. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން... ގަތުލު ނުކުރާށޭ.. ހިތުގެ ވެރިޔާ އޭ... ބަދަލު ނުހިފާށޭ.. ލޯބިން ހީލާފާ ބަލާލިޔަސް ފުދޭނޭ ހާދަ އަރާމެއް ހިތަށް ގައިމު ވާނޭ... ކައިރިން ފެނުނީމަ ހިތާމަ ތައް ފިލާނޭ... ލޯބި ލިބިއްޖޭ ހިތާ ހިތް ތެޅޭނޭ... ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން... ގަތުލު ނުކުރާށޭ.. ހިތުގެ ވެރިޔާ އޭ... ބަދަލު ނުހިފާށޭ... ބޭނުމީ ދެން ހިތާ ހިތް ގުޅޭށޭ... ލޯބި ލޯބިން އެކުގަ އުޅޭށޭ.. ފޫހިވަންޏާ ކުރީގާ ބުނަށޭ... ލޯބި ވަންޏާ އަތާ އަތް ގުޅާށޭ،،،، ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން........

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.