މަ ހޭނެތިދާނޭ ވެ ލޯބިން ދިވާނާ ތި ފަރިފަރި މޫނު އުޖާލާ ފަރިފަރި މޫނު އުޖާލާ ބަސް އޭރު ނުބުނެހުރެ ފާޅު ކުރީމާ މަލަދުވެތި ވީމެ އަހާފާ ލަދުވެތި ވީމެ އަހާފާ ދުނިޔޭގެ އުޖާލާ ރީތި ކަމޭ ތަސްވީރު ކުރާނީ މޫނުންނޭ ތިޔަ ރީތި ނަޔާ ފަރި މޫނުންނޭ އަހަހާ އާހަހާ ނޫއުޑުގަ އެވާފަދަ ނޫކަމެކޭ ތިޔަ ރީތި ޒުވާނާ ހީލުމަކީ މަގެ ހިތް ދެވިގެންދާ ހީލުމަކީ ގެ ހިތްވަރު ލިބޭހާ ވަރެއްނެތް އަވާރާ ތި ފަރިފަރި މޫނު ..... މާޒީގެ އުފާވެރި ރޭރޭހެން ހިތުގާ އުކޭ މީ ސޮފުހާއޭ ހިތުގާ އުކޭ މީ ސޮފުހާއޭ އަހަހާ އާހަހާ މީކުރި ފޮނި ރީތި ޚިޔާލެއްހޭ ޙައިރާންމަވީމެ މިރޭރޭގާ ޙައިރާންމަވީމެ މިރޭރޭގާ އެ ތަރިތައް ވިދާލާ އަލިން ނެތް ތި މޫނާ ތި ފަރިފަރި މޫނު ..... މިއުޑާއި ބިމާ ތަރިތައްވި ފަދައިން ހަމަ ގައިމު ކަލާދެކެ ލޯބިވެޔޭ ހަމަ ގައިމު ކަލާދެކެ ލޯބިވެޔޭ އަހަހާ އާހަހާ މަރު ގައިމުވަމުންދާ ވަގުތުގަވެސް އެދެނީ ކަލާ ހަމަ ދެކިލުމަށޭ އެދެނީ ކަލާ ހަމަ ދެކިލުމަށޭ ހިތުގާ ޖެހިދާނޭ މަރުގައިމު ނުވާނޭ ތި ފަރިފަރި މޫނު .....

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.