މަގޭ ޝާނު ވެލީ ހިނދު ހިނިތުން ފިލުވައިފި ތަދާއެކު ވޭނާާ އަދި ހުސްވެ ޚަބަރު މުޅި ދުނިޔޭން ދީވާނަ މިކޮށްލީތާދޯ ފެނިލާ ތިޔަހެން ހީލީމާ ގުޅި ޚިޔާލު ދެޔޭ ލޯބީގާ ފޮނި ތަދުގެ މިވާ އިޙުސާސުން ތަކުރާރު މި ތަދު ވީތާދޯ ވީތަން ނޭނގޭނަމަ ރޮވިދޭ ވީތަން އެނގުމުން ހިތްދިރިދޭ ރޯވާނެ އިރެއް ނޭނގޭނޭ އަލިފާން ހިތުގާ ހުރެ އަނދައޭ ހިތްވަރު ކުރަމުން އޭ އާދޭ ރޯވާ އަލިފާނެއް ތާދޯ ފޮނި ތަދުގެ މިވާ..... ޤުދުރަތުގެ މި ފަރިކަން ފެނިފާ ދީވާނަ މުޅިން ކޮށްލީއޭ ދުނިޔޭގެ މި ފެނިދާ ފެނުމުން ދުނިޔޭގެ އިޔާ ބެހެނީއޭ ދެން ތިޔަވި ފިދާ ދުނިޔޭގާ މުޅި މިލްކު ނަގާލާނޭދޯ ފޮނި ތަދުގެ މިވާ..... ވަކިވަކިވެ ގުޅޭ ތިޔަ ގުޅުމާ ގުޅެމުން ވަކިވާ ތިޔަ ގޮތަކާ ލޯތްބާއެ އަހާށޭ ތެދެކޭ ތިޔައީ މި ފުރާނައެ ބުނަމޭ ލޯބީގެ ގުޅުން ގުޅުނީމާ މުޅި ޖާނު އޮޔާލީތާދޯ ފޮނި ތަދުގެ މިވާ..... މިދެލޯބި ވެލީ ހިނދު ހިނިތުން ފިލުވައިފި ތަދާއެކު ވޭނާާ އަދި ހުސްވެ ޚަބަރު މުޅި ދުނިޔޭން ދީވާނަ މިކޮށްލީތާދޯ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.