ލޯބީގެ ނަމަކީ މަންމާ، ނޫރަކީ، ލޮލަކީ މަންމާ ފިރުކީ ހަޔާތްތީ މަންމާ، ދޭނީ މި ނަފްސާއި ޖާން މަންމާ މިދޭ އިޙްތިރާމް، ގެންދޭ އެތައްހާސް ސަލާމް މަންމާ މިދޭ އިޙްތިރާމް، ގެންދޭ އެތައްހާސް ސަލާމް ގުރުބާންވެވޭ ސިއްރަކީ މަންމާގެ ލޯތްބާ މަޤާމް މަންމާ މިދޭ އިޙްތިރާމް އުފަލާއެކީގާދެން ދައްޗާ ތުރާ ފޭހާ އޯގާވެ ހޫނާ ވޭނާ އުފުލީ ތުރާ ދޭހާ ނުލެވޭ ފިދާތައް ގުނާ، ނުލެވޭ ވަޒަންކޮށް މިނާ މުލެވޭ ފިދާތައް ގުނާ، ނުލެވޭ ވަޒަންކޮށް މިނާ ވީމީ ދަރަންޏޭ އަނާ ވާނޭހެ ގީމަތު ބަޔާން، މަންމާ މަންމާ މިދޭ އިޙްތިރާމް، ގެންދޭ އެތައްހާސް ސަލާމް މަންމާ މިދޭ އިޙްތިރާމް، ގެންދޭ އެތައްހާސް ސަލާމް ގުރުބާންވެވޭ ސިއްރަކީ މަންމާގެ ލޯތްބާ މަޤާމް މަންމާ މިދޭ އިޙްތިރާމް

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.