މަންޒިލް ތިޔޭ

މަންޒިލް ތިޔޭ މިހިތް އެދޭ ނުރުހުން ވެފާ ކަލާ ނުދޭ އިތުބާރު ގެއްލުވާނުލާ ލޯބިން އެކީގަ ވާނަމޭ އާދޭސް ކޮށްފާ ބުނަންހޭވީ ތިޔަހެން ޝަޒާހިތަށް ނުދޭށޭ އެކުގާ ވާން ބޭނުމޭ ވަކިވާކަށް ނޭދެމޭ އަންނާށޭ ދޫކޮށްފާނުދާށޭ ނުދާށޭ ދޭހުން ދިންހާއުފާ ކަލާ ފެނުމުން އާލާވެގެން ދަނީއޭ ދުނިޔޭން ލިބުމަށް އެދޭ ތިޔަނޫން އުފަލެއްނެތޭ އަންނާށޭ ދޫކޮށްފާ ނުދާށޭ ނުދާށޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.