މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް

ރާގު: އަމިއްލަ

މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް ނުދާށެ ދެން ވަލުތެރޭން ހަނޑިއަކާ ދިމާވެޔޯ ފުށްކިބާގާ މި ރިހިފާ ހެޔަށް ގޮތެއްވަނީ ފުށްކިބާގާ މި ރިހިފާ ހެޔަށް ގޮތެއްވަނީ ފަންވަތެއް އަޅާށެވީ މުދިމުގެނެސް ވަލުތެރޭން ހަނޑިއަކާ ދިމާވެޔޯ މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް ނުދާށެ ދެން ވަލުތެރޭން ހަނޑިއަކާ ދިމާވެޔޯ މެންދަމަށް ރޭގަނޑަށް ހީނަގާ ތުރުތުރުލާ މެންދަމަށް ރޭގަނޑަށް ހީނަގާ ތުރުތުރުލާ ރޯދިގަނޑެއް އަޅާށެވީ އެދުރު ގެނެސް ވަލު ތެރޭން ހިންޑިއަކާ ދިމާވެޔޯ މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް ނުދާށެ ދެން ވަލުތެރޭން ހަނޑިއަކާ ދިމާވެޔޯ ------------------------------------------- ދޭށޭވީ ދޮންދަނބުރުކު އިހާ ގަނޑެއް ކަނޑާފާ ދޭން މައިކަށި ގަނޑެއްގާ ކަޅު ކުލައިން އެކީ ލިޔާފަދޭން ހަނޑީގެ ނަންތައް ރަތް ދެލިން އެކީ ފާވާފަ ދޭން ދޭށޭވީ ދޮންދަނބުރުކު އިހާގަނޑެއް ކަނޑާފަދޭން މައިކަށިގަނޑެއްގާ ކަޅުކުލައިން އެކި ލިޔާފަ ދޭން ހަނޑީގެ ނަންތައް ރަތް ދެލިން އެކީ ފާވާފަ ދޭން ލަސްނުވެ ދެން އުޅޭށޭ ކިޔެވެލި ކިޔަވާ މީހުން ކޮބާހޭ ހުދުފޮތިތައް ދަމާށޭ ފެންކިޔަވާފަ މޫނަށް ޖަހާށޭ __________________________ ދޭށޭވީ ދޮންދަނބުރުކު އިހާ ގަނޑެއް ކަނޑާފާ ދޭން މައިކަށިގަނޑެއްގާ ކަޅުކުލައިން އެކި ލިޔާފަ ދޭން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.