މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ ތިޔަ ކުރި އަނިޔާ ނުފިލާނޭ އެގޮތީ ބޭހެއް ނުލިބޭނޭ ވީމާ މަރުވުނަ މޮޅުވާނޭ ދަތިވެގެން ހިތް ތިޔަކަމާ އަދު މަ މިހުރީ ދެރަވެފާ ރަޙުމު ނުކުރީތީ ކަލާ އުމުރު މިހުރީ ދިގުވެފާ މަރުނުވެވިގެން ފިކުރުކުރެވޭ ހިތުގެ ޙާލޭމީ ދަތި މިއަސަރާ އޭގެ ވޭނާ އެކު ވަނީ ރޫޙުގާ ބޭވަފާތެރި ވީފަހުން ނޭދެމޭ ދުށުމަށް ލޮލުން ބޭނުމެއް ނޫނޭ އަލުން ދޭކަށެއް ލިޔުމެއް އަދުން ރޯލަ ރޯލާ ކަރުނަ އޮހޮރާ އާވި ޚިޔާލެކެމީ އޭގެ އަސަރާ ބާރުގުޅިފާ ވީ މަގޭ ރޫޙުގާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.