އޯ.....................އާ................... އޭ މިކޮޅު ބަލާބަލަ މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ ތިހިރީ ރުޅިން ކަމަށްހޭ ހިތްހެޔޮ އަލުން ކުރާށޭ ކުށްވެރި އަކީ އަހަންނޭ އޯ.....................އާ................... މާތަކުގެ މޯޅިވުމުގާ ވަސްމީރުކަން ފިލައިދޭ އިރުއޮއްސުމުން ދުވާލުގެ އަލިކަން މުޅިން ފިލައިދޭ މޫދާއި ކަނޑުގެ ދިޔަވަރު އެކިގޮތްގޮތަށް ބަދަލުވޭ ނަމަވެސް އަހަންނަކަށްދެން ދެގޮތެއްވުމެއް ނުވާނޭ ހިތްހެޔޮ އަލުން ކުރާށޭ ކުށްވެރި އަކީ އަހަންނޭ މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ ތިހިރީ ރުޅިން ކަމަށްހޭ ފެނި މިއަދުވެސް އަލަށްހެން ބެލެނީ ކަލާގެ މޫނޭ އޭރުގެ އެރީތި ސިފައޭ ބަދަލެއްނުވާ އެއަސަރޭ ވީއިރު ތިހެން ބަދަލުވީތީ ކީއްހޭ ޚިޔާލު ނެތުނީ ތިޔަހެން ސަޒާ ނުދޭށޭ މިތަނަށް ކަލާ އަންނާށޭ ހިތްހެޔޮ އަލުން ކުރާށޭ ކުށްވެރި އަކީ އަހަންނޭ މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ ތިހިރީ ރުޅިން ކަމަށްހޭ މިކަމަށްޓަކާ އަބަދުވެސް ކެތްތެރިވެ ކެތްކުރީމޭ މުޅިދުނިޔެއަށްމެ ފޮރުވާ ސިއްރުން މަ ރޮއެހެދީމޭ ތިޔަ ދަރަނިވެރި މަވެއްޖޭ ހިތުގާވަރަށް ޖެހިއްޖޭ އެހެނަސް ތެދެއްބުނަންހޭ ކަރުނައިގެ އަގު ލިބިއްޖޭ ހިތްހެޔޮ އަލުން ކުރީމޭ ކުށްވެރި އަކީ އަހަންނޭ މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ ތިހިރީ ރުޅިން ކަމަށްހޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.