މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ

މި ފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ ވަކިވާނެޔޭ މި ވޭނުން ހިތް އެކަނި މިއަދު ވީމާ ހިތް އެކަނި މިއަދު ވީމާ ކެހިވެރި ކަމެއްގެ މޫތައް ހަރުލާފަ ވާ ޒުވާންކަން ލެނގިލާފަ ހިތުތެރޭގާ ލެނގިލާފަ ހިތުތެރޭގާ ހިތް ގުޅުވިޔޭ މިވޭނާ ހިތް އެކަނި މިއަދު ވީމާ ހިތް އެކަނި މިއަދު ވީމާ މިނަސީބު ނެތް އުފާތައް ރޯވެއްޖެޔޭ އުދާހުން ހިޔަލެއް އެހެން ނުވާހެން ހިޔަލެއް އެހެން ނުވާހެން ހިތް ވެއްޖެޔޭ ވިރާނާ ހިތް އެކަނި މިއަދު ވީމާ ހިތް އެކަނި މިއަދު ވީމާ މި ފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ ވަކިވާނެޔޭ މި ވޭނުން ހިތް އެކަނި މިއަދު ވީމާ ހިތް އެކަނި މިއަދު ވީމާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.