މިރޭ ބީހިލީމާ ތި ނޭފަތުގެ ނޭވާ މިލޭނާރު ފިތިގެން އުތުރެމުން ދަނީއޭ ތި ނޭފަތުގެ ނޭވާއޭ ބީހެން ފެށިމާ ހިތާ ލޭގެ ހޫނާ ބަދަލުވާން ފެށީއޭ ނުވަންޏާ އަސަރުދެން ދުލުން ހާމަ ސީދާ ޢިޝާރާތްތަކުން ލޯބިވާވަރު ބުނާށޭ ކުރާނޭ ޢިޝާރާތް މިހިނދު ނޭނގިފާވޭ މަގޭ ހިތުގެ ޙާލޭމީ ތެޅެނީ ބަލާށޭ މިރޭ ބީހިލީމާ ތި ނޭފަތުގެ ނޭވާ މިލޭނާރު ފިތިގެން އުތުރެމުން ދަނީއޭ ދެމީހުން އެދޭ އަދު މަންޒިލް ކޮބާހޭ މިތާ ހިތް މިއަންގާ ދަތުރު ވީ ފަށާށޭ ދަތުރު ނުމެނިމޭނޭ ނުވަނީސް ޔަޤީން މަރު ނުމޫސުމުގެ އޮއެގާ ބެހެންޏާ ފަށާށޭ މިރޭ ބީހިލީމާ ތި ނޭފަތުގެ ނޭވާ މިލޭނާރު ފިތިގެން އުތުރެމުން ދަނީއޭ ތި ނޭފަތުގެ ނޭވާއޭ ބީހެން ފެށިމާ ހިތާ ލޭގެ ހޫނާ ބަދަލުވާން ފެށީއޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.