މޫނު ތީ ހިތްއެދޭ

ރާގު: ޑޫންޑްތީހޭ ތުޖޭ މޭރި ތަންހާއިޔާ

1.01 ހާސް

އާނ....... އާނ....... އާނ....... މޫނުތީ ހިތް އެދޭ ނޫރު ބަބުޅާ ވިދާ ތީމަގޭ ވިންދަކީ ލޯބިވޭހޭ ކަލާ ނޭނގި ހިތް އަތުލުމުން އޭރު ދީފާ އުފާ ތީމަގޭ ވިންދަކީ ލޯބިވޭހޭ ކަލާ އޭރު ދީފާވުމުން ހިތް އެދެނުހާ އުފާ ލޯބިވޭ ގައިމު ހިތުގާ ތިބާއަށްޓަކާ ޢަދަދު ނެތްހާ ވަފާ ވީމަ ލޯބިން ކަލާ ތީމަގޭ ވިންދަކީ ލޯބިވޭހޭ ކަލާ މޫނުތީ ހިތް އެދޭ ...... ރީތި މޫސުން ބަހާރުގެ ބަގީޗާތަކުން އޭރު ލިބުނަސް އުފާ ފަރިވިހާ މާތަކުން ހާއުފާ ގެއްލުނީ ބީވުމުން ސާހިބާ ތީމަގޭ ވިންދަކީ ލޯބިވޭހޭ ކަލާ މޫނުތީ ހިތް އެދޭ ...... ކޮންމެ ނޭވާއަކާ ގުޅި ތިނަން އެކުވުމުން ސޫރަފެނުމުން ތިފަރި ރޫޙު ޤުރުބާން ކުރަން ހިތްއެދޭތީ އަލުން ގާތުހުރުމަށް ތިބާ ތީމަގޭ ވިންދަކީ ލޯބިވޭހޭ ކަލާ މޫނުތީ ހިތް އެދޭ ......

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.