ނާރާޒު ނުވާށޭ މިހިތަށް ނާދާންވެފާ ލޯބީގާ ނާރާޒު ނުވާށޭ މިހިތަށް ނާދާންވެފާ ލޯބީގާ ދުނިޔޭގެ ނެތް ދިރުމެއް ކަލާޔާ ދެންނުލާ ޢަދަދެއް ނުވާ ލޯބިން މިހިތުގާ ތިނަން ފެވިފާ ދުނިޔޭގެ ނެތް ދިރުމެއް ކަލާޔާ ދެންނުލާ ޢަދަދެއް ނުވާ ލޯބިން މިހިތުގާ ތިނަން ފެވިފާ ފެނިފާ މަންޒަރު ދާ ތިބާ ހިތުގަ މިވާ އިޙްސާސްތަކޭ ނަޒަރުމަގޭ ގޮސް ހުއްޓިފާ ކަލާގެ ނަލަ ފަރި ޗާލުކަމުން ޖާނުމަގޭ ޔާރާ ތިބާ ވިންދާ ހިތް އެކުގާ ބުނޭ ޔާ ރައްބާ ދެއްވާ މަށަށް ހިތާ ހިތް ލޯބިން ގުޅުވާ ލޯބީގެ އިޙުސާސްތައް މިހިތުގާވެސް ވެޔޭ އެދެޔޭ މަގޭ މިހިތް ކައިރީގާ ހުރެލުމަށް ދުނިޔޭގެ ނެތް ދިރުމެއް ކަލާޔާ ދެންނުލާ ޢަދަދެއް ނުވާ ލޯބިން މިހިތުގާ ތިނަން ފެވިފާ ދުނިޔޭގެ ނެތް ދިރުމެއް ކަލާޔާ ދެންނުލާ ޢަދަދެއް ނުވާ ލޯބިން މިހިތުގާ ތިނަން ފެވިފާ ދީވާނާ މިހިތްވެފާ ލާޗާރޭ މި ޒިންދަގީ ވާ އިޝްގަކީ މަންޒިލް މަގޭ ހާސިލް ވެދާނޭހޭ މަށަށް ދީވާނާ މިހިތްވެފާ ލާޗާރޭ މި ޒިންދަގީ ހާ އިޝްގަކީ މަންޒިލް މަގޭ ހާސިލް ވެދާނޭހޭ މަށަށް ވީމޭ އިޝްގުގާ މަށަށް އަސަރު އެހާ ކުރާވަރުން ވީރާނާ މިޒިންދަގީ ވާނޭ ޔަގީންވުމުން ވިދާ ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމޭ ޖަޒުބާތިއެއްނޫނޭ މަރުއައިސް ޖެހޭހިނދުވެސް ވިދާވުން ނޭދެމޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.