ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ

ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ.. ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ ފިޔާތޮށި ފޮޅޭ މަލާ ކިޔާ ފޮނި ތަރާނާ މީ ޙަޔާތުން އެދޭ މަލާ ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ ފިޔާތޮށި ފޮޅޭ މަލާ ދުރަށް ނުގޮސް ހުރީމޭ، ކުރަމެ ޤަދަރު ބުނީމޭ 2x ވަރަށް ލޯބިވޭ ގައިމޭ ވި ރަންލޯބި ހިތް ދެމޭ ކިޔާ ފޮނި ތަރާނާމީ ޙަޔާތުން އެދޭ މަލާ ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ ފިޔާތޮށި ފޮޅޭ މަލާ ހިތުގެ ތެރޭ ނަން ފަވައިފި ފިތުރަތު ހިނިތުންވެލައިފި 2x ފިތުނަވެރިން ކަޅިއަޅައިފި.. ފިތުނަވެރިން ކަޅިއަޅައިފި، މިތުރުން އުފަލުން ނަށައިފި ކިޔާ ފޮނި ތަރާނާ މީ ޙަޔާތުން އެދޭ މަލާ ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ ފިޔާތޮށި ފޮޅޭ މަލާ މާ ނިޔަނެތިވީ ފަރި ހިނދު، ވައިފިނި ފަތުރައިފި ހުވަނދު 2x މާ ފެނިގެން ނަށަމުން އަދު އައި ފޮނިކޮޅު ބޯށި ބަޅިނދު ކިޔާ ފޮނި ތަރާނާ މީ ޙަޔާތުން އެދޭ މަލާ ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ ފިޔާތޮށި ފޮޅޭ މަލާ މަލަށް ޒުވާން ބެލީމާ، ގިލަން ހިތުގެ ފިލީމާ 2x އަލަތު ލޯބި ވެވުނީމާ.. އަލަތު ލޯބި ވެވުނީމާ އަލަށް ލޯބިކޮށްލަމާ ކިޔާ ފޮނި ތަރާނާ މީ ޙަޔާތުން އެދޭ މަލާ ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ ފިޔާތޮށި ފޮޅޭ މަލާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.