ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން

ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން އެކު ލޯބިން ޕްޔާރް އުޅެފާ މިކުރާ ހިތާމަ ތަކުގާ ދެކިލަން ނުވެސް އައީހޭ ނެތުނަސް ނުމެއް މަގޭ ބޭ ތިޔަހެން ނުހައްދަވާށޭ ރެޔަކާ ދުވާލު މިލޮލުން ދެކިލަން ދުރުވެބަލާށޭ ނާނާ މިހެން ހަދާށޭ ވާނާދިވެސް މަވެއްޖޭ ޖާނާ ފުރާނަ ދާއިރު ވާގޮތް ބަލާލަދޭށޭ ލޯބީގެ ކަނޑުތެރޭގާ މޯޖުން ނަޖާނުވެވިފާ ނޯށުން މަ ނުލެވި ނޭވާ ދާއިރު ނުނެންގެވީހޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.