ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ

ރާގު: އަޖީބް ދާސްތާހެޔޭ

ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ ހިތާހިތުން އުފާކުރަން އަދާ ގުޅޭ އުފާތަކުން ނުފޮހެވިދާނެހާ ގޮތުން ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ ހިތާހިތުން އުފާކުރަން އަދާ ގުޅޭ އުފާތަކުން ނުފޮހެވިދާނެހާ ގޮތުން ހަނދެއްފަދައިން ކަލާ މިތާ ވިދާ އެ ބަބުޅައޭ އަލިން ހަނދެއްފަދައިން ކަލާ މިތާ ވިދާ އެ ބަބުޅައޭ އަލިން ނުދާނެހެން ތިއަލި ވިދުން ކަލާގެ ރީތި ސޫރައިން ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ ހިތާހިތުން އުފާކުރަން އަދާ ގުޅޭ އުފާތަކުން ނުފޮހެވިދާނެހާ ގޮތުން ނުވާނެޔޭ ކަލާގެ ނޫން އެހެން ހަނދާންތަކެއް ހިލާ ނުވާނެޔޭ ކަލާގެ ނޫން އެހެން ހަނދާންތަކެއް ހިލާ ތިދިން އުފާތަކާ އަރާމު ނެތޭ އެހެން ކަމެއް ހަނދާން ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ ހިތާހިތުން އުފާކުރަން އަދާ ގުޅޭ އުފާތަކުން ނުފޮހެވިދާނެހާ ގޮތުން އެހެން ފަރާތަކުން އެދުން ނުވޭ ހިތުގެ އަރާމަަކަށް އެހެން ފަރާތަކުން އެދުން ނުވޭ ހިތުގެ އަރާމަަކަށް ޔަގީނެ މީ ބުނާ ތެދޭ ކަލާގެ ގާތުގާ އިނގޭ ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ ހިތާހިތުން އުފާކުރަން އަދާ ގުޅޭ އުފާތަކުން ނުފޮހެވިދާނެހާ ގޮތުން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.