ނުމެ ކެކި ހުރެގެން ދުންގެންފިއްޔާ ކާނޭ މީހުން ނުމެވާނޭ ޅަދުވަސް އަމުދުން ގެއްލިއްޖިއްޔާ ހޭހުރެ ހޭވެސް ނާހާނޭ ހީކުރެޔޭ ފިރިހެނުން މޮޔަބައެކޭ އަންހެނުން ހީވިގޮތޭ ހަމަ ހިލާ ނުމެވާނޭ ކަށަވަރުން ކުޅަނދުރަށޭ ހަތަޔަށޭ ގާއުކަނީ ދެނެތިބޭ އޮޑިދޮށަށޭ ބޮއްކުރާ އިހު ކަނބަނީ ދޮންސޮރާ އޮޑިކަނބައޭ ބޮއްކުރާ އަތުނުވެެގެން ގޮނޑުދޮށުން ކުޅަނދުރަށޭ ހަތަޔަށޭ ގާއުކަނީ ދެނެތިބޭ ރުޅިއަޔަކަސް ރުޅިނުވޭ ވެވުނު ސަމާސާއެކޭ އައިމެ ކުރީގާ އެހެން ބުނެވުނަތީ ދެރަވެގެން ހީނުކުރޭ ހަތުރުނޭ މީތެދެކޭ މިތުރުނޭ އޮޑިކިހިނެއް ދުއްވަނީ ނެތި ދެރިޔާ ކަނޑުމަތީ އެންމެކުރިންވެސް ދަންނަ ކަމޭ އަހަރެމެން ހީނުކުރޭ ހަތުރުނޭ މީތެދެކޭ މިތުރުނޭ ނުމެ ކެކި ހުރެގެން ދުންގެންފިއްޔާ ކާނޭ މީހުން ނުމެވާނޭ ޅަދުވަސް އަމުދުން ގެއްލިއްޖިއްޔާ ހޭހުރެ ހޭވެސް ނާހާނޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.