ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: ވޮ މެރީ ނީންދު މެރާ ޗޭން މުޖޭ ލޯޓާދޯ

1.26 ހާސް

ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ މިކުރާ ޚިޔާލު އޮހޭ ކަރުނަ އައީ ރޮއެތާދޯ ތީރު ހެރުނީ އެނގޭހެ ލޯބީގާ އޭރު މިތުރާ ހުރީމަ ކައިރީގާ ފެނި މަޢުސޫމު ހިތުގެ ޙާލު ކިޔަން އާދަވަނީ ޢިޝްޤުގާ ތަދުވެ ހިތާމޭގެ ތެޅުން ބާރުވަނީ ވެވޭ ޢިޝްޤުގާ އިންތިޒާރުން ހިލޭ އިވޭނޭ ޚަބަރު ނުވޭ ފޯނުން ލިބޭ ޖާނު ނިމިދާނެ ވޭނަކީ މީއޭ ރޫޙު މިގޮތާ ރުހޭނެ ބާއެ މަގޭ މިޒުވާން ދައުރު އެކީ ބީވެދަނީ ރޮއެތާދޯ ނުނިދޭތީ މިދެލޯ...... ލެވެނީ ހޫނުހީއެ އާހުތަކޭ ޚިޔާލުވިއާ ހިތުން ހިތާ ކުރި ލައްޒަތުގެ އިޙްތިރާމް ލިޔާ މި ޚިޔާނާތްވެފާ ވީހެ އޭ ބޭވަފާ މިއީ ވޭނެކޭ ގިސްލެވޭނޭ އުފާ ނެތި ރާޙަތު މި ޚިޔާރުވީ އަނިޔާ ފޮހެލެވޭނޭހެ އޭ އުންމީދު ވެވޭ މިހިތާ މޭގެ ރިހުން އިތުރުވަނީ ރޮއެތާދޯ ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ ތީރު ހެރުނީ އެނގޭހެ ލޯބީގާ އޭރު މިތުރާ ހުރީމަ ކައިރީގާ ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ މިކުރާ ޚިޔާލު އޮހޭ ކަރުނަ އައީ ރޮއެތާދޯ މިޒުވާން ދައުރު އެކީ ބީވެދަނީ ރޮއެތާދޯ މިހިތާ މޭގެ ރިހުން އިތުރުވަނީ ރޮއެތާދޯ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.