އޯ ނަދާ މިހިތުގާ ވިދާ ކުރާނަން މަގޭ ހިތް ފިދާ އޯ.......ހޯ.........ހޮ އޯ ނަދާ މަގޭ ލޯބިވާ ނުފޮރުވޭށެ އަލިވީ ހަނދާ އެ ހުވަފެންތަކުން ލޯފެނުމުން ތި ފުން ހެރި ތީރުން ޒަޚަމް ވަނީއޭ މި މޭ މިހިތުގާ ތިނަން ފެވީމޭ ނަޔާ ތިއެސްފިޔަ ތަކުން ލިބޭތޯ ހިޔާ ފަރިޗާލު ބުލްބުލް ތިޔަ ލޯބި ބުލްބުލް މި ޙަޔާތާއި ނުގުޅޭނަންހޭ އޯ.......ހޯ.........ހޮ އޯ ނަދާ މިހިތުގާ ވިދާ ކުރާނަން މަގޭ ހިތް ފިދާ އޯ.......ހޯ.........ހޮ އޯ ނަދާ މަގޭ ލޯބިވާ ނުފޮރުވޭށެ އަލިވީ ހަނދާ މާޔޫސްވޭ މިހިތް ޔާރާ ދިއުމުން ތިޔަ ލޯތްބާނުލާ އުޅޭކަށް ނެތީން މި އަތުގާ ހިފާ މަގޭ އާޝިގާ ޙަޔާތެއް ފަށަން އެހީދޭނުތޯ ފަރިޗާލު ބުލްބުލް ނަލަ ރީތި ބުލްބުލް ތިޔަ ލޯބިން މަ ނިމި ދާންވީހޭ އޯ.......ހޯ.........ހޮ އޯ ނަދާ މިހިތުގާ ވިދާ ކުރާނަން މަގޭ ހިތް ފިދާ އޯ.......ހޯ.........ހޮ އޯ ނަދާ މަގޭ ލޯބިވާ ނުފޮރުވޭށެ އަލިވީ ހަނދާ ފަރިޗާލު ބުލްބުލް ތިޔަ ލޯބި ބުލްބުލް މި ޙަޔާތާއި ނުގުޅޭނަންހޭ އޯ.......ހޯ.........ހޮ އޯ ނަދާ މިހިތުގާ ވިދާ ކުރާނަން މަގޭ ހިތް ފިދާ އޯ.......ހޯ.........ހޮ އޯ ނަދާ މަގޭ ލޯބިވާ ނުފޮރުވޭށެ އަލިވީ ހަނދާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.