މި ރާޖާ ތި ރާނީ ކަމަށޭ ބެލީ ދިވާނާވެ ނިމެނީ ތި ޚިޔާލާ އެކީ ވިލާތަކުގަވޭ ލި ލައިލާގެ ނަން މަށަށް ފާޅުވީމާ ވިރާނާ ވަނީ މިދަންވަރު ނިދަން ވަރުނެތީމާ ބުނަން ހިތަށް ސޫރަ ސިފަވޭ ލޮލަށް ފެނި ހިފޭ އާޝިޤާއޭ މަގޭ ތިއޭ ދެން ދިރުން ޖާނުދީވެސް ފިދާވާން ހުރީމޭ ބުނަން މި ރާޖާ ތި ރާނީ ........ ތި ޚިޔާލާތުގާ ހުރެ އެކީގާ ވުމަށް ހިތްއެދޭތީ ހުރިން ތިބާޔާއެކީ މިރޭތައް ގުނާލާ ޢިޝާރާތް ތަކާ ކެތްނުވާތީ ހުރިން ބަހެއް ލިބިލުމަށް މި ރާޖާ ތި ރާނީ ........ ނެތޭ އަދު ތިނޫން އުފަލަކަށް ހިތް މަގޭ މި ޖައްވުން ފުދޭތީ ތިރާނީ މަގޭ ހިތޭ ހަމަ ކޮޅުންލާ މިތާ ހުރެވެނީ ކެތެއް ދެން ނުވާތީ މިބަސް އިއްވަނީ މި ރާޖާ ތި ރާނީ ........

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.