ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: ތެރޭ ލިޔޭ ޕަލްކޯކީ ޗާލަރް ބަނޫ

489

ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން ކަލާގެ ދެއަތު ފިރުމާށެ ބުނަން ކީއްވެގެން އަޅާނުލާ ދާތީ ބުނަން އާދޭ ލޯބިވާ ބަހެކޭ ބަހެކޭ ނުބުނީ މިރޭ ޖެހިލާ ޖެހިލާ ހުރެފާ މިރޭ މިރޭ މަށާ ތިހާ ދުރުން ފޫހިން އުޅޭވަރުން އާދޭ ލޯބިވާ ބަހެކޭ ބަހެކޭ ނުބުނީ މިރޭ ޖެހިލާ ޖެހިލާ ހުރެފާ މިރޭ މިރޭ މަށާ ތިހާ ދުރުން ފޫހިން އުޅޭވަރުން އާދޭ ލޯބިވާ ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން ކަލާގެ ދެއަތު ފިރުމާށެ ބުނަން ކީއްވެގެން އަޅާނުލާ ދާތީ ބުނަން އާދޭ ލޯބިވާ ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން ނަޔާ ނަޔާ އިންސާނެކޭ ހުރީ މަށަށް ލިބިފާ އިނގޭ ލޯބިން މަގޭ ހިތަށް އެރީ ގޯނާ ކޮށްލާނަމޭ އާދޭ ލޯބިވާ ނަޔާ ނަޔާ އިންސާނެކޭ ހުރީ މަށަށް ލިބިފާ އިނގޭ ލޯބިން މަގޭ ހިތަށް އެރީ ގޯނާ ކޮށްލާނަމޭ އާދޭ ލޯބިވާ ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން ކަލާގެ ދެއަތު ފިރުމާށެ ބުނަން ކީއްވެގެން އަޅާނުލާ ދާތީ ބުނަން އާދޭ ލޯބިވާ ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން ޚިޔާލު ކުރާ މިތުރާ މަގޭ ހިތުގާ ޖައްސާ ނުހުރޭ އިނގޭ އަޅާނުލާ ރޯންވީމާ ރޯލަންވީހޭ މިހެން އާދޭ ލޯބިވާ ޚިޔާލު ކުރާ މިތުރާ މަގޭ ހިތުގާ ޖައްސާ ނުހުރޭ އިނގޭ އަޅާނުލާ ރޯންވީމާ ރޯލަންވީހޭ މިހެން އާދޭ ލޯބިވާ ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން ކަލާގެ ދެއަތު ފިރުމާށެ ބުނަން ކީއްވެގެން އަޅާނުލާ ދާތީ ބުނަން އާދޭ ލޯބިވާ ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.