ރޯޅިން ޖެހޭ ވައިން ހޯދި ފިނިކަން ކޮބައި ބާވައޭ ދޯދިން ދިންހާ ދިހުން ރޯވި ފަތް ތަކުގަ ވީހާ ޝުއާއެއްގެ އަލިކަން ކޮބައިބާ ރޯޅިން ޖެހޭ ވައިން ހޯދި ފިނިކަން ކޮބައި ބާވައޭ ދޯދިން ދިންހާ ދިހުން ރޯވި ފަތް ތަކުގަ ވީހާ ޝުއާއެއްގެ އަލިކަން ކޮބައިބާ ފޯވިހާ ގިނަ އެއް ފިނިފިނި ވާރޭގާ ރޯޅި ހުރިހާ ފެނެއްގާ ޖެހި ސަކަރާތާ ކޯޅި ކޯޅިން ފޮޅުނުހާ މާތަށްވެސް މޯޅި ވީ ހޭ ބެހެއްޓުނު ލިބޭ ފަރުވައިން ނާރު ތަކުގާ ހިންގާހާ އޮއެއް ވަރުއް ޝޯހު ކޮށް ގެނުވައޭ އެއް ހަން ދާންތައް އޯ ކިޔާފާ ހެމުން އޯ ކިޔާ ކުރި ސުވާލް ފޯވިހާ މަންޒިލެއް ރޯވެ އަޅިއަށް ވިޔޭ ރޯޅިން ޖެހޭ ވައިން ރޯޅިން ޖެހޭ ވައިން ހޯދި ފިނިކަން ކޮބައި ބާވައޭ ދޯދިން ދިންހާ ދިހުން ރޯވި ފަތް ތަކުގަ ވީހާ ޝުއާއެއްގެ އަލިކަން ކޮބައިބާ ގޯހަކީ ބަލަ ކޮބާ ކޮން ކުށެއް ހެއްޔޭ ހޯ ދޯޅާވެފަ އަންހަ ކުރިން ހާދަ ދުރު ވިއްޔޭ ފޯވާ ހިތް ބަދަލުވާ ޒާތަކީ ހެއްޔޭ ހޯދަނީ ދެން ތިހެން އަޅެ ތަސަށްލީހޭ ރޯ މުރުސަދު ހަދަންހެ ދަށަށް ދާނައީ ދޯޅުވާ ތެދުބުނަންހޭ ޖާއިޒީ ލޯ ދުށުން ބޭނުމީ ލޯ ނުހުޅުވޭ ވަރަށް ރޯށުންވެސް ރޮށްވަމުން ވިންދު ކަރުނައިގަހޭ ހުރެ ގެންބޭނީ ރޯޅިން ޖެހޭ ވައިން ހޯދި ފިނިކަން ކޮބައި ބާވައޭ ދޯދިން ދިންހާ ދިހުން ރޯވި ފަތް ތަކުގަ ވީހާ ޝުއާއެއްގެ އަލިކަން ކޮބައިބާ ބޯ ވާރޭގެ ތޫފާން އައީ ހޭދަ ކުރުވަން ފެށީބާ ރޯޝަން ކަން އަންދިރި ކުރުވަނީބާ ލޯމަރާލައިން އަބަދު ހުއްނަން ވީ ބާ ހޯދަ ދިން ހާ އުފާ ފުނޑު ކުރީހޭ ތިބާ ލޯމަ ގޮސް ކޮށްފިޔޭ ދުނިޔެ ހިބަޔަށް އެންގޭހާ ވަފާ ރޯޅިން ޖެހޭ ވައިން ހޯދި ފިނިކަން ކޮބައި ބާވައޭ ދޯދިން ދިންހާ ދިހުން ރޯވި ފަތް ތަކުގަ ވީހާ ޝުއާއެއްގެ އަލިކަން ކޮބައިބާ ރޯޅިން ޖެހޭ ވައިން އޯ އޯ އައިސް ބަދަލް ވީ އޯ އޯ ވީ ބާ ވީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.