ރޫޙު އާވާތީ ޤައުމީ ޖޯޝުގާ ދާނީ ވަޠަނީ ހޯދުމަށް ނަޞްރޭ އެދެނީ ރޫޙު އާވާތީ ޤައުމީ ޖޯޝުގާ ދާނީ ވަޠަނީ ހޯދުމަށް ނަޞްރޭ އެދެނީ އިސްނަގާ އަންހެން ދަރިން ވިސްނިގެން ކަންތައް ކުރަން ގަސްތުގާ ކުރިއަށް ދަނީ އިސްނަގާ އަންހެން ދަރިން ވިސްނިގެން ކަންތައް ކުރަން ގަސްތުގާ ކުރިއަށް ދަނީ ރޫޙު އާވާތީ ޤައުމީ ޖޯޝުގާ ދާނީ ވަޠަނީ ހޯދުމަށް ނަޞްރޭ އެދެނީ ޚިދުމަތަށް ކުރިމަތި ލުމޭ ކެރިތިބޭ ބަޔަކަށް ވުމޭ އެދުމަކަށް މިއަދުގެ ވަނީ ޚިދުމަތަށް ކުރިމަތި ލުމޭ ކެރިތިބޭ ބަޔަކަށް ވުމޭ އެދުމަކަށް މިއަދުގެ ވަނީ ރޫޙު އާވާތީ ޤައުމީ ޖޯޝުގާ ދާނީ ވަޠަނީ ހޯދުމަށް ނަޞްރޭ އެދެނީ ޢަމަލުގާ ތެދުވެރި ވުމަށް އަޒުމުގާ ސާބިތުވުމަށް ފާޅުގާ މި ގޮވާލަނީ ޢަމަލުގާ ތެދުވެރި ވުމަށް އަޒުމުގާ ސާބިތުވުމަށް ފާޅުގާ މި ގޮވާލަނީ ރޫޙު އާވާތީ ޤައުމީ ޖޯޝުގާ ދާނީ ވަޠަނީ ހޯދުމަށް ނަޞްރޭ އެދެނީ ދިވެހިލޭ ހުރުމުން މިހެން ނިޢުމަތާ ލިބިގެން ވުމުން ޝުކުރުވެރި މިކަމަށް ވަނީ ދިވެހިލޭ ހުރުމުން މިހެން ނިޢުމަތާ ލިބިގެން ވުމުން ޝުކުރުވެރި މިކަމަށް ވަނީ ރޫޙު އާވާތީ ޤައުމީ (ލަލަލަލަ) ޖޯޝުގާ ދާނީ ވަޠަނީ (ލަލަލަލަ) ހޯދުމަށް ނަޞްރޭ އެދެނީ (ލަލަލަލަ) ރޫޙު އާވާތީ ޤައުމީ (ލަލަލަލަ) ޖޯޝުގާ ދާނީ ވަޠަނީ (ލަލަލަލަ) ހޯދުމަށް ނަޞްރޭ އެދެނީ (ލަލަލަލަ) ރޫޙު އާވާތީ ޤައުމީ (ލަލަލަލަ) ޖޯޝުގާ ދާނީ ވަޠަނީ (ލަލަލަލަ) ހޯދުމަށް ނަޞްރޭ އެދެނީ (ލަލަލަލަ)

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.