ރުއްކުރި ކޮޅެއްފަދަ ދޮންގޮމާ އިންނަން މަދެން ހޯދާނަމޭ ރުއްސަން ރަނާ ރިއްސާ މުތީ ރުއްޖެހި އަތަރުވެސް ދޭނަމޭ ރިއްސެޔޮލަމުން ދިޔައިރު ގޮމާ އަސްތާ އެއީ ފަތްމިންޏެކޭ ރިއްސާ ހިތަށް ފަރުވާޔަކަށް ގޮމަޔާ މަ ފިކުރާ ވާނަމޭ ގޮމަޔާ ދެވަންޏާ ދާނަމޭ މަސްއޮޑި މަ ދުއްވައިދޭނަމޭ އަމަޔަށް ލިބާހާ ފޭލިދީ ބަފަޔަށް މަ ހެޔޮމީސް ވާނަމޭ ހިތުއޮތްގޮތަށް ވިއްޔާ މަދެން ދަތުރެއް މަތީ ރަށްފުޅު ބަލަން އުތުރަށް ގޮވައިގެން ގޮސްލުމަށް ނަދުރެއް މަ ބުނެވެސް ލާނަމޭ ހުންނާނަމޭ އަބަދަށް މިހެން ފަހުނޭވަޔާ ހަމައަށް ނިކަން އިންނާނަމޭ ގޮމަޔާ މަދެން ޢަޒުމެއް ދުލެއް ނުކުރާނަމޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.