ސަންފާގެ ދިޔަ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: އަމިއްލަ - ޝިއުޒް

1.09 ހާސް

ހޫއޫއޫ ހައްހައްހާ އަފުންގެ ގޭ ދޮރޮމައްތެން ހަނާން ނަލަވެގެން ކާނލޯ ގޭތަންފެނީގެން އަފުންގެ މާފާ ބެނީ އޭނީ ސަންފާގެ ދިޔާވެ ހުރުޅި އިސްތަށިގަނޑި ހުޅިޖަހާގެން ގާށަ ބާރަކޮހޮ ހެދުންލާގެން އަފުންގެ މާފާ ބެނީ އޭނީ ސަންފާގެ ދިޔާވެ ހޫއޫއޫ ހައްހައްހާ ކުދުއައްތާމެންގޭތައި މަ ލެއްވަންނަ ލެއްވަންނަ އިނދޯލެ އޮއްވޭލައި އެކާނލޯ އޭނތަންފެނީން ދެފާ ކެޑަހަ ޖެހޫނީ އަފުންގެ ކުދުއައްތާސް އިހިނި އާހޮގެންބެނީ ކަލޯ ކުމައްވީތައެ މިގޭ އެޅެން އަލަކަނޑާން މިއެނީ ސަންފާގެ ދިޔާވެ އަފުންގެ ގޭ ދޮރޮމައްތެން ހަނާން ނަލަވެގެން ކާނލޯ ގޭތަންފެނީގެން އަފުންގެ މާފާ ބެނީ އޭނީ ސަންފާގެ ދިޔާވެ މިގޭ އެޅެން އަލަކަނޑާން މިއެނީ ސަންފާގެ ދިޔާވެ އަފުންގެ މާފާ ބެނީ އޭނީ ސަންފާގެ ދިޔާވެ ހޫއޫއޫ ހައްހައްހާ ހޫއޫއޫ ހައްހައްހާ ހޫއޫއޫ ހައްހައްހާ ހޫއޫއޫ ހައްހައްހާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.