ށޭ ޤައުމަށްވާ ޤުރުބާން

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: ޔޭ ރުތް ޔޭ ރާތް ޖަވާން

568

ށޭ ޤައުމަށްވާ ޤުރުބާން ހިތްވަރު ލައިގެން ޅަ ޒުވާން އޭ މީއޭ ރަންޒަމާން މުޅި ޤައުމުގެ ބަޠަލޭ ދިރުވި ޒަމާން ށޭ ޤައުމަށްވާ ޤުރުބާން ހިތްވަރު ލައިގެން ޅަ ޒުވާން އޭ މީއޭ ރަންޒަމާން މުޅި ޤައުމުގެ ބަޠަލޭ ދިރުވި ޒަމާން ޔާރުނެ ވާށެ އެކުވެރި ޤައުމުގެ ނޯޖަވާން ހާއެ ޝުކުރާ ސަނާ ސާފުސީދާ ހިތުން ޝުކުރާ ސަނާ ސާފުސީދާ ހިތުން އާކޮށްގެން ކިޔާށެ ރައީސަށް ދުލުން މީ އާކޮށްގެން ކިޔާށެ ރައީސަށް ދުލުން ށޭ ފޯރީ ފޯރީގާ ކިޔާ އެދޭ މިރާގެއްގާ ހާ ފޯރީ ފޯރީގާ ކިޔާ އެދޭ މިރާގެއްގާ ހާ ޔާރުނެ ވާށެ އެކުވެރި ޤައުމުގެ ނޯޖަވާން ހާއެ ށޭ ޤައުމަށްވާ ޤުރުބާން ހިތްވަރު ލައިގެން ޅަ ޒުވާން އޭ މީއޭ ރަންޒަމާން މުޅި ޤައުމުގެ ބަޠަލޭ ޒީނަތްވާށޭ ޢީދެކެ މީ މާއުފާދޭ ޒީނަތްވާށޭ ޢީދެކެ މީ މާއުފާދޭ ޗާލު ވީހާ ސާފުސީދާ ތަރުޙީބޭ ވީދޯ މީ ޗާލު ވީހާ ސާފުސީދާ ތަރުޙީބޭ ވީދޯ އަދު ދޭށޭ ލޯބިން އަދުގެ ޒަޢީމަށް ކިޔާ މި ޝުކުރިއްޔާ ހާ ދޭށޭ ލޯބިން އަދުގެ ޒަޢީމަށް ކިޔާ މި ޝުކުރިއްޔާ ހާ ޔާރުނެ ވާށެ އެކުވެރި ޤައުމުގެ ނޯޖަވާން ހާއެ ށޭ ޤައުމަށްވާ ޤުރުބާން ހިތްވަރު ލައިގެން ޅަ ޒުވާން އޭ މީއޭ ރަންޒަމާން މުޅި ޤައުމުގެ ބަޠަލޭ ދިރުވި ޒަމާން ޔާރުނެ ވާށެ އެކުވެރި ޤައުމުގެ ނޯޖަވާން ހާއެ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.