ތަދާ ވޭނުގާ މިހެން ރޯލުމުން އޮހޭ ކަރުނަ މީ މަރުގެ އިހުސާސުހޭ އިހުސާސުހޭ އެހީވާން މިތާ އަޅާޔަށް ހުރީ ބާކީވެ ދާތީ ވަކިން ކާކުހޭ ވަކިން ކާކުހޭ ހިތެއްގާ ނެތީހޭ ވާނޭ ރަހުމް މަގޭ ޔާރުނޭ އަޅާލާނުހޭ ފަނާ ކޮއްލުމީ އިންސާފުހޭ ބަލީގާ މިތާ ދުނިޔޭން ބާކީ ވެދާން ބާކީ ވެދާން މަލާމާތަކީ މިއީހޭ ލިބޭ ފުރާނައިގެ އަގުވެސް ނެތީބާވައޭ ނެތީބާވައޭ އެހީވާން މިތާ އަޅާޔަށް ހުރީ ބާކީވެ ދާތީ ވަކިން ކާކުހޭ ވަކިން ކާކުހޭ އެހީވާނުތޯ ހާލަށް މަގޭ ރަހުމާ އެކީގާ ހަޤީޤަތް އަހާ ހަޔާތޭ މިއީ ދިރުމެއް ނުވާ ކުށެއް ނެތް މި ޖާނަށް ޝިފާއޭ ނެތީ ޝިފާއޭ ނެޠީ އެދޭ ޔާރުވެސް ނެތީބާވައޭ އެކީ ގާތުގާ ހުރީ ކާކުހޭ ހުރީ ކާކުހޭ، ތަދާ ވޭނުގާ މިހެން ރޯލުމުން އޮހޭ ކަރުނަ މީ މަރުގެ އިހުސާސުހޭ އިހުސާސުހޭ ނިވޭ ހުޅު ކޮޅޭ މުޅިން ނުނިވެނީސް ކަލާ ފެނިލުމީ ހިތުގެ ފަރުވާ އެކޭ ފަރުވާ އެކޭ އެހީ ވާން މިތާ ކަލާޔަށް ޓަކާ ބާކީ ދުވަސް ތަށް ގުނަން ބޭނުމޭ ގުނަން ބޭނުމޭ ދިރުން ނެއި މި ނޭވާ ލާތަން ދެކެން އަޅާ ގާތުގާ ތިބުން ބޭނުމޭ ރުހުން ވެސް ލިބޭނޭ ލޯބިން އަލުން ހިތާ ޖާނު ދީގެން އަޅާލާނަމޭ މިތާ ރައްޓެހިން ހޭއޮކޮށް ހިތަން ކަލާޔަށް ޓަކާ އަބަދު ތިބެދޭނޭއޭ ތިބެދޭނޭއޭ ހަންދާނާ އެކީ ކުރާ މީ ސަލާމް ކުށެއް ނެއި މި ޖާނަށް އެހީ ދީފިޔޭ އެހީ ދީފިޔޭ ދުޢާ ކޮއްލަދީ އަޅާ އަށް ޓަކާ ދޫކޮށް މި ދާތީ މިހެން ވޭނުގާ މިހެން ވޭނުގާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.