ތި ލޮއެއްބަށް ހިތް ކިޔާލީމާ، ދިނީމޭ ހިތް މަގޭ ލޯބިން ސުކޫތެއް ވެސް މަށާ ދުރުގާ މިހިތް ނޭދޭ ކަލާ ހުންނަން ކަލާޔަށް ހިތް މަގޭ ލޯބިން ގުރުބާން ކޮށް ހެދިން ނޫންހޭ ކަލާ ބޭނުން ކަމެއް ލޯބިން އަހަރެން ކޮށް ނުދީ ވޭހޭ ދިނީމާ ލޯބި އިތުބާރާ، މަގޭ ހިތް ބާކީ ކުރީ ނޫންހޭ މަގޭ ހިއްޔް ބާކީ ކުރީ ނޫންހޭ ވާފާޔާ ލޯބި އަހައްނަށް ކަލާ ދޭ ހިތް ނުވީ ނޫން ހޭ ސުކޫތެއް ވެސް މަށާ ދުރުގާ މިހިތް ނޭދޭ ކަލާ ހުންނަން ނުލާހިކު ލޯބިން މިހިތަށް ދިން އުފާތަށް ދޫކޮށް ލެވުނީ އޭ ވަފާތެރި ލޮތްބެއް ލިބުނީމާ ޚިޔާނާތް ލޮތްބަށް ވެވުނީ އޭ ކުށަށް ތައުބާ ވުމަށް ހިތް ފާޅުގާ އަމުރު ކުރަނީ އޭ ފާޅުގާ އަމުރު ކުރަނީ އޭ ފަހަތުން ހިންގެނީ ރޮއެ ރޮއެފާ، މާފަށް ހިތް އެދޭތީ އޭ އަލުން ލޮއެބާ ދިރުން މިހިތަށް ލިބޭނޭ ގޮތް ނެތީބާ އޭ ތި ލޮތްބަށް ހިއްޔް ކިޔާލީމާ، ދިނީމޭ ހިތް މަގޭ ލޯބިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.