ތިޔަ ޚިޔާލް ފޮހެލެވޭހޭ؟

ރާގު: އެކު ޕިޔާރްކަ ނަޣުމާހޭ

ތިޔަ ޚިޔާލް ފޮހެލެވޭހޭ؟ މިހިތުން ނެރެލެވޭނޭހޭ؟ ލޭގާވޭ ދައުރު ތިޔަ ނަން މަގޭ ތިހަނދާންތައް ފިލާނޭހޭ؟ ލިބުނީމަ އުފާ ވާނޭ، ނެތިދާ ހިނދު ދެރަވާނޭ ދާ ހިނދުގައި ވަކިވެ ދެ ހިތް، މާޒީ އެ ހަނދާން ވާނޭ މީ ވަގުތީ ފާލަމެކޭ، ނެތި އުމުރު ފަނާވާނޭ ލޭގާވީ ދައުރު ތިޔަ ނަން މަގޭ ތިހަނދާންތައް ފިލާނޭހޭ ތިޔަ ޚިޔާލް ފޮހެލެވޭހޭ...... އިންސާފުގެ މަލިކާ ތީ، އަހަރެންގެ ނަސީބޭތީ ލޭގާވި ނިޝާނޭތީ، ލޯބީގެ ސަހާރާތީ އިތުބާރު ކުރާނަންހޭ، ވާ ލޯބި އެނގޭ ނޫންހޭ ލޭގާވީ ދައުރު ތިޔަ ނަން މަގޭ، ތިހަނދާންތައް ފިލާނޭހޭ ތިޔަ ޚިޔާލް ފޮހެލެވޭހޭ........... ތޫފާންގެ ވައި އާދޭ ، އައިހެން އަނބުރާ ދާނޭ ދާ ހިނދު އޮބި ހިނދުކޮޅަކުން، ވައި މަޑުވެ ހިމޭންވާނޭ ފަރުދާވެ އެ ހިޔަނީގައި، ނުފިލާނީ ނިޝާނޭ ދެން ލޭގާވީ ދައުރު ތިޔަ ނަން މަގޭ، ތިހަނދާންތައް ފިލާނޭހޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.