ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ

ރާގު: ތުޖެ ޕްޔާރް ކަރްތެ ކަރްތޭ

ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ ތިޔަ ލޯބިވެތި ހަނދާނުން ލޯބީގަ ޒަޚަމް އެބަވޭ ހިތުގާ ހިނގާ ޚިޔާލުން އާހަހާ ހާހަހާ ......... ގިނި މޭގަ އަންދަނީއޭ ފިނި ލޭގަ ރޯވަނީއޭ އޮވެގެންނެ ފަތިހު ނުނިދާ މިތުރާ ހަނދާންކުރީމޭ މިތުރާ ހަނދާންކުރީމޭ ތިޔަ ހިތް އެދޭ ފަރާތުން ކުރެވޭ މި އިންތިޒާރުން ލޯބީގަ ޒަޚަމް ....... ކޮށިގެން ހިތާއެކީގާ ހިނދެމުން ދަނީ މިނޭވާ ހިތުގާ މަޤާމު ވޭތޯ އެނަސީބު ދެން ނެތީމާ މި ނަސީބު ދެން ނެތީމާ ފިރުމާލަމުން މި މޭގާ ކުރެވޭ އެތައް ހަނދާނުން ލޯބީގަ ޒަޚަމް .......

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.