ތިޔަ ލޯބިވާ ޝާހީއަށޭ

ރާގު: ތު ޕްޔާރްހޭ ކިސި އޯރްކީ

1.22 ހާސް

ތިޔަ ލޯބިވާ ޝާހީއަށޭ ހިނިތުންވުމާއެކު ހިތްދިނީ އަހަރެންނަނީ ދޮގުވެރިއެކޭ އެހެނަސް މަލާ މަޖުބޫރުވީ ކޮންމެ ފަތިހަކުވެސް ހުވަފެނުން ފެނެޔޭ މީ ޙަޤީޤަތެކޭ މީ މަގޭ ޙާލޭ ދުރުގަ ހުރެގެން އަދު ހިތް ނުރޮއްވާށޭ ދުރުގަ ހުރެގެން އަދު ހިތް ނުރޮއްވާށޭ ތިދެލޯ ދުށުން އެދިގެން ހުރީ ފަހުނޭވަޔާ ހަމަޔަށް ތެދެއް އަހަރެންނަކީ ދޮގު........ ލޯބި ފަހެވޭހޭ ރަޙުމު ހަމަ ނެތްހޭ އެއްފަހަރު ނަމަވެސް ލޯބި ތިޔަ ދޭށޭ ލޯބި ނެތް ދުނިޔޭން ދިރިއުޅެން ވީހޭ ލޯބި ނެތް ދުނިޔޭން ދިރިއުޅެން ވީހޭ މަގޭ ހިތް އެކީ ލޯބިން ދިނީ ތިޔަ ލޯބިވާ ޔާރާއަށޭ އަހަރެންނަކީ ދޮގު........ ދޮގު ބުނަން ޖެހުނީ ޔާރާ ރޯތީއޭ ދެރަކުރަން ތިޔަހިތް އަމުދުން ނޭދޭތީ މީ ބުނާ ތެދެކޭ ހިތް ނުރޮއްވާށޭ މީ ބުނާ ތެދެކޭ ހިތް ނުރޮއްވާށޭ ތިޔަ ލޯތްބަކީ މަގޭ ހިތުގަވާ ހުވަފެންތަކުގެ ރާނީ އެކޭ އަހަރެންނަކީ ދޮގު........

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.