ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ

ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނު ފެނުމާ އެކީ ގައިގެ ވަރުދޫވިޔޭ ނޫރެކޭ ހީވިޔޭ ލޯބިވޭތޯ އެ އެހުނޭ މިއޭ ޙާލަކީ ކުލުނު އުފެދޭނެޔޭ އޭރުގާ ހީވިޔޭ އުމްރު ދީފީމެ މިހިތާއެކީގާ ލެޔާ މޮޔަވުމުންވީގޮތޭ މުޅި ދުވާލާ ރެޔާ ޚިޔާލުގާ ހިތްވަނީ ދޫވެ ލެވިފާ އޮޔާ އޭމަގޭ އާޝިޤާ ހިތް ނުދޭނޭބާ؟ ޢިޝްޤުގާ ވީތި ޖެހިފާ ހިތޭވީހަނާ ވިސްނުމާ ފިކުރު އެކުގާ ވަނީއޭ ފަނާ އާވެހުރިހާ މިބިރު ކެތްކުރީމޭ އަނާ މީހެ އިއްވޭ ނިޔާ ފަހެ ކިޔައިދޭނެބާ؟

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.