އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ ތިޔަހެން ބެލީމާ ރަކިވާގޮތްވޭ ޗާލޭ ތި ހީލާގޮތޭ ނޫނޭ ތިއީ ހަމަ ހޫރުޕަރީއޭ ދައްކަން ތިބާ ސޫރަވޭ ރުހިގެން އުޅެންޏާ އެކީގާ އުޅޭނަން ލޯބިވާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ ސާބަސް ތިހެން އަޅެ ބުނީމާ މަފިނިވޭ ފޮނިކަންދޯ ސާބަސް ތިހެން އަޅެ ބުނީމާ މަފިނިވޭ ފޮނިކަންދޯ މިހިރަ ޖެހޭ ވައިގެ ފިނިކަން ވަރަށްދޯ އާދޭ މަގާތަށް ހުރޭމިތާ ފެނިލާ އެމަންޒަރު ބަލާލަން ނިކަން އަޅެ މިހިރަ ވާގޮތް ބަލާ ތިޔަހެން ބެލީމާ ރަކިވާގޮތްވޭ ޗާލޭ ތި ހީލާގޮތޭ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ ޗާލޭ ހިތާއޭ ފަރިކަން ތި ކަޅިރަވަ ޝާއްބަކަން ހަމަބެލޭ އިޝްގީ ތިގޮތްތައް ނުދައްކާހުރޭ އަދު ހިތްހަލާކޭވަނީ މަގޭ ފިނިކަން މެޔަށް އަދު ލިބިއްޖެ ޔާރާ ރޯޅިން ޖެހޭ ފިނިވަޔާ ތިޔަހެން ބެލީމާ ރަކިވާގޮތްވޭ ޗާލޭ ތި ހީލާގޮތޭ ނޫނޭ ތިއީ ހަމަ ހޫރުޕަރީއޭ ދައްކަން ތިބާ ސޫރަވޭ ރުހިގެން އުޅެންޏާ އެކީގާ އުޅޭނަން ލޯބިވާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ އުދަބާނިލާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.