އުފާ ލިބޭތޯ ނަފާ ލިބޭތޯ ބަލަން ދަރިންނޭ އިނގޭ ވީ އުޅޭށޭ ކުރާ ވަސިއްޔަތް މިދޭ ނަސޭޙަތް ފިސާރި ޖޯޝާއެކީ އަޑު އަހާށޭ ކުޅިވަރާ މަޖަލުގާ މުޅި ޙަޔާތް ވޭތުކުރަމުން ދިއުން ގޯހެކޭ ކުޅިވަރާ މަޖަލުގާ މުޅި ޙަޔާތް ވޭތުކުރަމުން ދިއުން ގޯހެކޭ ކުރިން ތިބޭށެ ހޭއަރާ މަޅިން ރެކޭނެ ގޮތް ބަލާ ރުހުންލިބޭނެ ރީތި ގޮތުގާ އުޅޭށޭ ކުރާ ވަސިއްޔަތް މިދޭ ނަސޭޙަތް ފިސާރި ޖޯޝާއެކީ އަޑު އަހާށޭ އުފާ ލިބޭތޯ ނަފާ ލިބޭތޯ ބަލަން ދަރިންނޭ އިނގޭ ވީ އުޅޭށޭ ސުލްޙަޔާ މަސަލަޙަތު އިސްކުރޭ ހިތްވަރާ ފަންވަރާ ދައްކަމުން ސުލްޙަޔާ މަސަލަޙަތު އިސްކުރޭ ހިތްވަރާ ފަންވަރާ ދައްކަމުން މަސްލަޙަތު ނަގާނުލާ ހެވާ ނުބައި ޤަވާއިދުތަކާ އަޅާކިޔާ ވަޒަންކުރަން ހިނގާބަލާށޭ އުފާ ލިބޭތޯ ނަފާ ލިބޭތޯ ބަލަން ދަރިންނޭ އިނގޭ ވީ އުޅޭށޭ ކުރާ ވަސިއްޔަތް މިދޭ ނަސޭޙަތް ފިސާރި ޖޯޝާއެކީ އަޑު އަހާށޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.