ތިޔަ ގުރާ ހާދަ ރީޗޭ، ޖައްވުގާ އުދުހިލާށޭ ތިޔަ ގުރާ ޖައްވުގާ ވާ ޕަރީން ފެނިފަ ހައިރާން ނުވާށޭ އުޅެ އުޅެފަ އުޅެ އުޅެފަ ކައިރިން ނުދާށޭ، އުޅެ އުޅެފަ އުޅެ އުޅެފަ ދެން! ފިޔަ ކޮށާ ވެސް ނުލަށްޗޭ، ހިތު ތެރެއިން ޖާގަ ދޭށޭ ފިޔަ ކޮށާލާ ހަދާފާ ކޮށީގަ މަބައިންދާ ނުދާށޭ ތިޔަ ބުނާ ކަންތަކެއް ދެން މަކޮށްފާނޭއޭ ހީވަނީ ހޭ އުޅެ އުޅެފަ އުޅެ އުޅެފަ ކައިރިން ނުދާށޭ، އުޅެ އުޅެފަ އުޅެ އުޅެފަ ދެން! ޝޯޚްވޭ ހިތް އެކީ ހަމަ ހަގީގަތް އެކީ އަދު މަބޭނުން ދެކެން ޖާދުވީ ލޯ ވަކިން އިސްވެ ފިރުމާލި ރޭ ހާދަ ކުރަމޭ ޔަގީން ސޫރަ ދެކެފާ މަގޭ ހިތް ފުރާނޭ އެކީ ކައުނުގާ ވާ އެހަނދުވަރު ފަންޑުވޭއޭ ފެނި ތިބާ ދެން ކައުނުގާވާ ހަނދާ ތަރި އިރަށްވެސް ފިލައިގެން އުޅޭށޭ ތިޔަ ހުޝާމަދު އެންގިއްޖޭ ހިތް މިބޭނުން ވަނީ އޭ ތިޔަ ރުވާ މަޅިފަތީގާ މަޖައްސާ ހިފާ ކަތި ނުލާށޭ އުޅެ އުޅެފަ އުޅެ އުޅެފަ ކައިރިން ނުދާށޭ، އުޅެ އުޅެފަ އުޅެ އުޅެފަ ދެން! ތީ ކިހާ ހިއްޔް ރުހޭ ތީ ކިހާ ހިއްޔް އެދޭ ތީ ޒުވާނުން ނަޒަރު ދޭ ހިތުން ދޭ ލޮލޭ ތިޔަ ރުހުން ދީ މަގޭ އެކަނި ކޮށްފާ ނުދޭ މޭގަ އިހުސާސް ވޭ ތީމަގޭ މަންޒިލޭ ތިޔަ ގުރާ ހާދަ ރީޗޭ… އުޅެ އުޅެފަ އުޅެ އުޅެފަ ކައިރިން ނުދާށޭ، އުޅެ އުޅެފަ އުޅެ އުޅެފަ ދެން! އެދެނީ މި އެދެނީ މި، އެދެނީ މަ ގެންދޭ އެދެނީ މި އެދެނީ މި، އެދެނީ މަ ދެން!!

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.