ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރް ހިތަކުން ހަމަ ނުފިލާނޭ ވޭނާއި ރިހުން އެކުވާ މި ހިތާމަ އާލާވާނޭ ދުނިޔޭގެ އުސޫލާ ކަންތައް ނުހިންގާނެ ގޮތެއްވެސް ނެތް އެހެނަސް މިއަކީ މި ހިތަށް ކެއްވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ލިބުނީ ނުފިލާނެ ޝަޒާ ދުނިޔޭގެ ތެރޭން ވީތީ މި ހަންދާންތައް ރޮއްވީތީ މި ދެލޯ ކަރުނުން ފުރުނޭ ވަކިވީ އެ މުޅިން އަނދިރީގެ ތެރޭން ފޯވީތި މި ހިތް ކަރުނުންނޭ ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރް ހިތަކުން ހަމަ ނުފިލާނޭ ވޭނާއި ރިހުން އެކުވާ މި ހިތާމަ އާލާވާނޭ ގެނުވައިފިޔެ ހިތްދަތިކަން މަޙުރޫމު ވުމުން ލޯބިން އަލިކަން ދިޔައީ ނެތިގެން ފަޅުކަން މިގޮތަށް އައުމުން ރޫހޭ ތިޔައީ ކޮއްކޯ އޭ ލޯބީގެ އުފާ ގުޅިފާވާ ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރް ހިތަކުން ހަމަ ނުފިލާނޭ ވޭނާއި ރިހުން އެކުވާ މި ހިތާމަ އާލާވާނޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.