ވަޢުދު އުވާލާ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ވަޢުދު އުވާލާ ފަރުދާވެވިގެން އުޅުމީ ދެރަ އެންމެ ދެވޭ މާފޮޅޭ ތަނަށް އާދޭ މާދުރުން ބަލާލާނޭ ހާދަހާ ކަލާ ޗާލޭ ހީލަމުން އަހާލާނޭ އުދުހެމުން އަޅާ ނުދެވިފާ ދުރަށް ދަހިވެގެން އުޅެލާފާ ވަޢުދު އުވާލާ .... ޙާލަކީ މިއީ ނޫންހޭ ރީއްޗަކީ ބިރެއް ނޫންހޭ ދާއިމީ ހިތާމައިގާ ލޯފުރާ ރުއިން ނޫންހޭ މީ ޙަޤީޤަތޭ އެހެންކަސް މިކަން އަދުވަނީ މޫލާފާ ވަޢުދު އުވާލާ ....

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.