ވަޔާ އިސްތަށިތައް

ރާގު: ތެރީ ޒުލްފޯނސޭ ޖުދާއީ ތޮ ނެހީ

ވަޔާ އިސްތަށިތައް ނަގާތަން ދުށުމޭ ބޭނުންވީ ރީތި ކަނދުރައިގާ ނިދާލަން އުމުރަށް ބޭނުންވީ ސިއްރު ސިއްރުން މިބުނީ ހާދަ މިހިތްވޭ ބޭނުން މޫނުގާ ފިރުމާލަދޭށެ އުފަލުން ބޭނުންވީ ރީތި ކަނދުރައިގާ .... ފަރި އަތުގާ ހިފާ ލޯބީގެ ލަފުޒުތައް އިއްވާ ޗާލު ލޮލުގާވާ ތި މޫނަށް ބެލުމޭ ބޭނުންވީ ރީތި ކަނދުރައިގާ .... މޫނު ފެނުމުން ވިދާ ތަރިތައް އެ ލަދުންނޭ ފިލަނީ ލަދުން އިސްނުޖަހާ ޚިޔާލަށް ރުހުމޭ ބޭނުންވީ ރީތި ކަނދުރައިގާ ....

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.