ޔާރާގެ މޫނު މަ ދުށީމޭ އެރޭ

ރާގު: މާނާ ޖަނާބްނެ ޕުކާރާ ނެހީ

ޔާރާގެ މޫނު މަ ދުށީމޭ އެރޭ އާވާރާވާތި މި ކިޔައިދޭނަމޭ ސާދާ ތި ހިނިތުން ވާތީ މަ ބުނަމޭ ޖާނާ ފުރާނަ އެކީގާ ދެމޭ ޔާރާގެ މޫނު މަ ދުށީމޭ އެރޭ އާވާރާވާތި މި ކިޔައިދޭނަމޭ ސާދާ ތި ހިނިތުން ވާތީ މަ ބުނަމޭ ޖާނާ ފުރާނަ އެކީގާ ދެމޭ ޔާރާގެ މޫނު މަ ދުށީމޭ އެރޭ ރީއްޗޭ މޫނާ ތި ދެލޯ ދުށީމޭ ތިއޭ ގައިމޭ ހުވައޭ ޕަރީއޭ ރީއްޗޭ މޫނާ ތި ދެލޯ ދުށީމޭ ތިއޭ ގައިމޭ ހުވައޭ ޕަރީއޭ ރީތީގެ އާޝިގާ ހީލީމާ ރަކިވެފާ ފިނިވަނީއޭ ފިނިވަނީއޭ މީތެދޭ ރާނީ ޔާރާގެ މޫނު މަ ދުށީމޭ އެރޭ އާވާރާވާތި މި ކިޔައިދޭނަމޭ ސާދާ ތި ހިނިތުން ވާތީ މަ ބުނަމޭ ޖާނާ ފުރާނަ އެކީގާ ދެމޭ ޔާރާގެ މޫނު މަ ދުށީމޭ އެރޭ އާވާރާވާތި މި ކިޔައިދޭނަމޭ ސާދާ ތި ހިނިތުން ވާތީ މަ ބުނަމޭ ޖާނާ ފުރާނަ އެކީގާ ދެމޭ ޔާރާގެ މޫނު މަ ދުށީމޭ އެރޭ ދީފިން މިހިތާ ލޯތްބާ ފުރާނާ ހީވޭ ހަނދު ފެނުނަސް ކަލާއޭ ދީފިން މިހިތާ ލޯތްބާ ފުރާނާ ހީވޭ ހަނދު ފެނުނަސް ކަލާއޭ ބީހޭ ވަޔާއެކީ ޔާރާގެ މަސްތުވީ ހިތްދިނީމޭ ހިތްދިނީމޭ މީތެދޭ ރާނީ ޔާރާގެ މޫނު މަ ދުށީމޭ އެރޭ އާވާރާވާތި މި ކިޔައިދޭނަމޭ ސާދާ ތި ހިނިތުން ވާތީ މަ ބުނަމޭ ޖާނާ ފުރާނަ އެކީގާ ދެމޭ ޔާރާގެ މޫނު މަ ދުށީމޭ އެރޭ އާވާރާވާތި މި ކިޔައިދޭނަމޭ ސާދާ ތި ހިނިތުން ވާތީ މަ ބުނަމޭ ޖާނާ ފުރާނަ އެކީގާ ދެމޭ ޔާރާގެ މޫނު މަ ދުށީމޭ އެރޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.