ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: އަގަރް ތުމް މިލްޖާއޯ

930

ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ ޒުވާނާ ދޫކުރާށޭ ދެން *3 މިހިތް ދިންއިރު އަމާނާތް ނުވިކަން ވިސްނާ ދޫކުރާށޭ ދެން ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ ޒުވާނާ ދޫކުރާށޭ ދެން 2x ބުނަންހޭ ދެން ކުރީގާވެސް ނަގާފާ ހިތް މި ދެއްކީމޭ 2x ރަޙުމްކޮށްފާ އަބަދު އަތުގާ ހިފައިގެން އޭރު އުޅުނީމޭ ކުރިންހެން ހިތުލައިގެން މުޅި މޭ ހޫމމ.... ކުރިންހެން ހިތުލައިގެން މުޅި މޭ ނުފިއްސާ ދޫކުރާށޭ ދެން ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ ޒުވާނާ ދޫކުރާށޭ ދެން ހުރީ ހިތްދީ ރުހުންދީ އުމުރަށް މިބުނާއިރު އަޅާލާށޭ 2x ވެވުނުހާ ލޯތްބެއް ހިބަކޮށްގެން ލެއިން ޤުރުބާން މަވެސް ވާށޭ ކުށެއް ނެތް ހިނދު ކުށުން ހޯއޮއޯއޯ.. ކުށެއް ނެތް ހިނދު ކުށުން ބަދުނާމުވެއްޖޭ ދޫކުރާށޭ ދެން ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ ޒުވާނާ ދޫކުރާށޭ ދެން ފަހުން ހަމަ އެނގުނޭ މަސްތުވެދާނޭ އަބަދަށްހެން ބުނަން ނޭނގޭ 2x ވެވޭ މަސްތުން ފުރުނޭ ޢިޝްޤުގާ އަސްތާ ބުނަން ނޭނގޭ އުދާސްތައް ދީފާވޭ ނޫންހޭ ހާއައާއާ.. އުދާސްތައް ދީފާވޭ ނޫންހޭ ނުރުއްސާ ދޫކުރާށޭ ދެން ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ ޒުވާނާ ދޫކުރާށޭ ދެން މިހިތް ދިންއިރު އަމާނާތް ނުވިކަން ވިސްނާ ދޫކުރާށޭ ދެން ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ ޒުވާނާ ދޫކުރާށޭ ދެން 2x

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.