ގެންނަނީ ހިތްފުރުވަން ގެންނަނީ ހިތްފުރުވަން ވާރޭތެރޭ ފޯވެފާ ސިއްރުސިއްރުން ބަލާ ބީހިލީމާ ކަލާ މީ ކިޔާ ޝުކުރިޔާ، ޝުކުރިޔާ އަތްނިކަން ދީބަލާ ކައިރިއަށް ނިކަން އައިސްބަލާ އަތްނިކަން ދީބަލާ ކައިރިއަށް ނިކަން އައިސްބަލާ ހިތް ހިމޭންކޮށް ބަލާ ދެން ތިހެން ނުބަލަބަލާ ދެން ނުބަލާ ކަލާ މޫނު ފިރުމާބަލާ ހޫނުވެސް މަ ކޮށްދީބަލާ މޫނު ފިރުމާބަލާ ހޫނުވެސް މަ ކޮށްދީބަލާ ބޭނުމޭ ހީފިލާ ދާނުގާ ބާއްވަން ކަލާ އަބަދު ބާއްވަން ކަލާ ލޯބި ވަންޏާކަލާ ލޯބި ހިތް ދައްކާބަލާ ލޯބި ވަންޏާކަލާ ލޯބި ހިތް ދައްކާބަލާ ސާބަހޭ އަތްނުލާ ހިތް ފުރިއްޖޭ ބަލާ ހަށި ފުރިއްޖޭ ބަލާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.