ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ

ވާށޭ މިތާ އެހީ، ވާށޭ މަށާއެކީ ވާށޭ މަށަށް އެހީ އެހީ އެހީ އެހީ ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ ހިތި ހަނދާންތައް މި އާވަނީ ފިސްވެދެން ހިތާމެޔާ ތަދުތަކޭ ދެން ވަށާލަނީ އޯ... ވީމޭ އުފާވެރި ލޯތްބެއް މިހިތުގާ (2) ރީތީގެ ރާނީގެ ހުވަފެންތަކުން ވީމޭ އުފާވެރި ލޯތްބެއް މިހިތުގާ ބީވުމުން މި ޚިޔާލުގާ ވީމެ ދެން މި ބަލި ދާނުގާ އުމުރުދެން މި ޚިޔާލުގާ ދާށެވީ އަދު މި މަސްތުގާ ގިސްލެވޭ މި ޙާލުގާ ވާށޭ މިތާ އެހީ ..... އޯ .... ހަށިގަނޑުގެ ވަރުނެތި ބަލިޙާލު ޖެހިފާ (2) ވީރާނާ ދުނިޔޭގެ ކަށްވަޅު މަތީ ހަށިގަނޑުގެ ވަރުނެތި ބަލިޙާލު ޖެހިފާ މީ ލިބޭ ހިތާމައޭ ޢާއިލާ ނެތިވެ އެކުމިތާ ނިމި ދަނީ މިވޭނުގާ ދާށެވީ އަދު މި މަސްތުގާ ގިސްލެވޭ މި ޙާލުގާ ވާށޭ މިތާ އެހީ ..... އޯ.... ދުނިޔޭގެ އުފަލުން މަޙުރޫމު ވެދިޔަސް (2) ހޯދޭ ނުބައިގާ މި ޢަމަލާއެކީ ދުނިޔޭގެ އުފަލުން މަޙުރޫމު ވެދިޔަސް ނެތިވެދާ ފުރާނަޔާ އެކު އެދޭމީ އެދުން އަހާ އެކުވެރިން މިހާލުގާ ނެތިނުދާށޭ ތަނުން ފިލާ ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ ހިތި ހަނދާންތައް މި އާވަނީ ފިސްވެދެން ހިތާމެޔާ ތަދުތަކޭ ދެން ވަށާލަނީ ވާށޭ މިތާ އެހީ، ވާށޭ މަށާއެކީ ވާށޭ މަށަށް އެހީ އެހީ އެހީ އެހީ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.