ކަލާތީ ލޯތްބޭ ހިތުގާވާ ކަލާތީ ނޫރޭ ލޮލުގާވާ ކަލާތީ އާޝިގު ބޭނުންވާ ކަލާތީ ދަންމަރު ހިތުގާވާ ވާ ލޯބިންނޭ މިދެނީ މުޅި ޖާނުމަގޭ ހިބައިން ތިޔައީއޭ ހޯދަން މައެދޭ ފަރިފަރި މައިނާއޭ ކައުނުން ކަލާތީ ހޫރޭ ބިމުގާވާ ކަލާތީ ހަނދުވަރު ހަނދުގާވާ ކަލާތީ މިހިތޭ މޭގާވާ ކަލާތީ ވިންދޭ ލޭގާވާ ވާ ލޯބިންނޭ މިދެނީ މުޅި ޖާނުމަގޭ ހިބައިން ތިޔައީއޭ ހޯދަން މައެދޭ ބޭނުން އެކުވެރި ޔާރާއޭ އަމުދުން އާދޭ މޭގާ ބީހިލަން ފިރުމާލާދީ ހަދާލަން އާދޭ ހިތް އުފާކުރަން އެކުގާވާން ލޯބިން ދޭނަމޭ ކަލާޔަށް މިހިތާޖާން އެކީގާ ވާނަމޭ ކަލާޔާ އަބަދަށް އެކީގާ އަބަދަށް އެކީގާ ކަލާތީ ދިރުމޭ ހިތުގާވާ ކަލާތީ ލަފުޒޭ ދުލުގާވާ ކަލާތީ ރޫޙޭ ބޭނުންވާ ކަލާތީ ރާޖާ ހިތުގާވާ ނޭނގޭ މޭގާ ހާދަހާ ފިނިކަމެއްވޭ ބުނަން ނޭނގޭ މިހިތަށް ވާނުވާ އުފަލުންނޭ ލޯބީގާ ބޭނުމޭ މިހިތުގާ ނިންދަވަން ތިޔަ އާޝިގާ ބޭނުމީ އުޅޭށޭ ދުނިޔޭން އެކީގާ ދުނިޔޭން އެކީގާ ކަލާތީ މަލިކާ ހިތުގާވާ ކަލާތީ މަސްތޭ އެދިގެންވާ ކަލާތީ މަލެކޭ ފޮޅިފާވާ ކަލާތީ ކަމަނާ ހިތުގާވާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.