ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ

ކަރުނައިން ފޯވެފާ ގިސްލަމުން ވޭނުގާ މަރުވެ ދާން ވީހެ އަދު ނުކުޅެދޭ ހާލުގާ ހަރުއަޑުން އެމާޒީ ތަސަށްވަރުވެފާ ފަރުދުނޭ ފަހެ ނިމެން ވީހެ ބިކަ ހާލުގާ ކޮން ކުށެން ހޭ މަގޭ ފަހެ އޮތީ ބުނެބަލާ ކޮންމެ މީހަކުމެ ނަފުރަތުގެ ނަޒަރުން ބަލާ ކޮން ކުށެން ހޭ މަގޭ ފަހެ އޮތީ ބުނެބަލާ ކޮންމެ މީހަކުމެ ނަފުރަތުގެ ނަޒަރުން ބަލާ އެންމެހާ މޫނުތަށް ކިލަބުވެއްޖޭ މިލާ އޮއްނަ ގާނޫނުހޭ މީ މިތާ ދޭހުގާ ކަރުނައިން ފޯވެފާ ގިއްސް ލަމުން ވޭނުގާ މަރުވެ ދާން ވީހެ އަދު ނުކުޅެދޭ ހާލުގާ ވަކިވުމުން އެކުވެރިން ވީމެ މާޔޫސް ވެފަ ރަކިވެ އިސްޖެހި މިތާ ދުނިޔެ އަށް ގިނަ ވެފަ ވަކިވުމުން އެކުވެރިން ވް މެ މާޔޫސް ވެފަ ރަކިވެ އިސްޖެހި މިތާ ދުނިޔެ އަށް ގިނަ ވެފަ މަކިބައިން އަދުވިއައްސް އާވެބާކީވެފާ ވަކިތަކުން މިންޖު ވޭތޯ ވަމޭ އަދު މިތަ ކަރުނައިން ފޯވެފާ ގިއްސް ލަމުން ވޭނުގާ މަރުވެ ދާން ވީހެ އަދު ނުކުޅެދޭ ހާލުގާ މިދުނިޔެއިން އާ ހަޔާތެއް މަ ހޯދާނަމޭ ހިދުމަތުން މާދަމާ ހިއް ފުރާދޭނަމޭ މިދުނިޔެއިން އާ ހަޔާތެއް މަ ހޯދާނަމޭ ހިދުމަތުން މާދަމާ ހިއް ފުރާދޭނަމޭ ތެދުނިޔަތުގާ އިލާހަ ޝުކުރުވެރި ވަމޭ ދެދުނިޔެއިން ހޭއޮ ނަސީބާ އެދޭ ހާލުގާ ކަރުނައިން ފޯވެފާ ގިއްސް ލަމުން ވޭނުގާ މަރުވެ ދާން ވް ހެ އަދު ނުކުޅެދޭ ހާލުގާއް ހިތުގެ ލޯއިބާ އެހީ ދާއިމަށް ދޭނަމޭ މިތުރަކީ ހިތުގަ ތިޔައޭ އެކީވާންމޭ ހިތުގެ ލޯއިބާ އެހީ ދާއިމަށް ދޭނަމޭ މިތުރަކީ ހިތުގަ ތިޔައޭ އެކީވާންމޭ އިތުރުމައި ހަޒްރަތުން ރަޙްމަތަށް އެދިވަމޭ ހިތުގަ އެދުމީ ކަލަ ލެއްވުމޭ އުފަލުގާ ކަރުނައިން ފޯވެފާ ގިސްލަމުން ވޭނުގާ މަރުވެ ދާން ވީހެ އަދު ނުކުޅެދޭ ހާލުގާ ހަރުއަޑުން އެމާޒީ ތަސަށްވަރުވެފާ ފަރުދުނޭ ފަހެ ނިމެން ވީހެ ބިކަ ހާލުގާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.