ތިޔަހެން ނުދާށޭ ޔާރާ ވޭނާ ސަޒާ ނުދޭށޭ މިހިތަށް އުފާ ދޭށޭ ލޯބިން އެކީގާ ވީހާ ޢިޝްޤުވެސް އަލުން ދޭށޭ ޢިޝްޤުވެސް އަލުން ދޭށޭ ހިތް އަލުން މި ދިރުވޭނެބާ ވޭނާ އުދާސް ފިލާނޭބާ އޭރުވީ ވަޢުދާ ހުވާ މިތުރާ ހަނދާންވެސް ވޭބާ ވީމާ ބޭވަފާ މުޅިހިތި ބިކަވީ ކުށުންވީތިބާ ލޯބިވާ ވަރުން ރުއިމޭ ލޯބިވާ ވަރުން ރުއިމޭ ތިޔަހެން ނުދާށޭ ޔާރާ ވޭނާ ސަޒާ ނުދޭށޭ މިހިތަށް އުފާ ދޭށޭ ތިޔަހެން ނުދާށޭ ޔާރާ ކިޔާދެމޭ އަހާނަންހޭ ޙާލުމަގޭވީ އަންގަންހޭ ވަޢުދުތައް އެކީ ތިބެ ވީ ހަނދުމަވީމާ ނުރޮވޭހޭ ފަރިޔާދެކޭމީ އިއްވާ ލޯބިން އަންނާށެ މިތުރާ ލޯބިވާ ވަރުން އެދެމޭ ލޯބިވާ ވަރުން އެދެމޭ ތިޔަހެން ނުދާށޭ ޔާރާ ވޭނާ ސަޒާ ނުދޭށޭ މިހިތަށް އުފާ ދޭށޭ ތިޔަހެން ނުދާށޭ ޔާރާ ތިޔަހެން ނުދާށޭ ޔާރާ ވޭނާ ސަޒާ ނުދޭށޭ މިހިތަށް އުފާ ދޭށޭ ލޯބިން އެކީގާ ވީހާ ޢިޝްޤުވެސް އަލުން ދޭށޭ ޢިޝްޤުވެސް އަލުން ދޭށޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.