ވާތީ ހަނދާނޭ މީ ޝިކުވާ ކުރެވޭ ސުވާލޭ އޭ ހިތާ ދޭނޭ އަސަރެއް ނުވޭތޮ ތިހިތުގެ އުފާ ވާތީ ހަނދާނޭ މީ ޝިކުވާ ކުރެވޭ ސުވާލޭ އޭ ހިތާ ނިމިގެން މި ފަނާވެ ދަނީ ދޭތި ވޭނުން އަރާއަމެއް ނުވާ ނުވަނީ އަރާމާ ދިރުމާ ކަލާޔާނުލާ Here we go, here we go, satellite radio Y'all gettin' hit with boom boom Beats so big I'm steppin' on leprechauns Shittin' on y'all with the boom boom ވާތީ ހަނދާނޭ މީ ޝިކުވާ ކުރެވޭ ސުވާލޭ އޭ ހިތާއް ވާތީ އޭ ތަފާތު އާޝިޤާ ދޭ ހާ އަރާމް މިއޭ ހިތަށް ވާނީ ދިރުމާ ސަލާމަތް ކަލާޔާ އެކުގާ ވާތީ ހަނދާނޭ މީ ޝިކުވާ ކުރެވޭ ސުވާލޭ އޭ ހިތާ ދޭނޭ އަސަރެއް ނުވޭތޮ ތިހިތުގެ އުފާ ވާތީ ހަނދާނޭ މީ ޝިކުވާ ކުރެވޭ ސުވާލޭ އޭ ހިތާ

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.