ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ

ރާގު: ތެރޭ މެރޭ ސަޕްނޭ

1.61 ހާސް

ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ މައެއް ބޭނުމެއްނެތޭ ލޯބިވާ ބިލޯ އެގެންދާށޭ އަން ދެންހެމޭ ކެރޭނެހޭ މިލްކާ ފައިސާއެކު ދީފިއްޔާ މައެދޭ އަރާމާ މެހެފިލް ކަލޭ ބޫލްގަވިއްޔާ ތޯތެރޭ ދީފާނު ޝާދީ ހެވޭ އުމުރުގަ ދޭށޭ އެދޭ ގޮތަކަށް ބުނާށޭ ވެވޭނެތޯ ނާނާ ޗާންދަރު ވާހިނދުތެރޭ ތޯތެރޭ ދީފާނު ޝާދީ ހާސްމަވާނޭ ދުނިޔޭން ބާރުނެތޭ ޖާނެއްގާ އާންކޭ މެރޭ ފެނޭހޭ ދާނޭހެ ހިތުން ފިލާ ތޯތެރޭ ދީފާނު ޝާދީ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.