ފަރިވާހާ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ފަރިވާހާ ގުލްޒާރުން މާމަލުން އަދަބީ ސަލާމުގާ ވެދުމޭ ކުރާނީ ފަރިވާހާ ގުލްޒާރުން މާމަލުން އަދަބީ ސަލާމުގާ ވެދުމޭ ކުރާނީ އެކިވައްތަރު މާމަލުން އެކި އެކި ގުލް ހާރުތައް އަމުނާލަމުން މީ ފަރިވާހާ ގުލްޒާރުން މާމަލުން .... (ބެރު ބަދަލު) ކުރާނަމޭ މި ވެދުން ކުރާނަމޭ ސާހިބުންގެ އަރިއަހަށް ވެދުން ކުރާނަމޭ ފަރިވެ މޫސުމަށް އައި މީ ގުލް ހަޒާރުތައް އަމުނަމުން މި ޝުކުރުވެރި ލަފުޒުތަކުން ޝުޢޫރުތައް ސާލު ޖަހާލާނީ މިސާލު ޖަހާލާނީ އަދި ފެންނަ މަންޒަރުން ސާހިބުންގެ އަރިއަހަށް ވެދުން ކުރާނަމޭ ދާށެ ކުރާ ވެދުންވެދުން ނޫރާނީ ފަރިވާމާ ދާށޭ ހިފައިގެން ދާށެ ކުރާ ވެދުންވެދުން ނޫރާނީ ފަރިވާމާ ދާށޭ ހިފައިގެން ދާށެ ކުރާ ވެދުންވެދުން ދާށެ ކުރާ ވެދުންވެދުން ނޫރާނީ ފަރިވާމާ ދާށޭ ހިފައިގެން ދާށެ ކުރާ ވެދުންވެދުން ސޫރަ ރިވެތި އާކުރާނޭ އެންމެ ރިވެތި މާމަލުން މާމަލުން ފަރިވެފޮޅޭ މާމަލުން ފަރިވެފޮޅޭ ރޫހުގެ ބާރާ ކުޅެލާ ދާށެ ކުރާ ވެދުންވެދުން ނޫރާނީ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.