ހީލާފަ ދާތަން ރީއްޗަށް ވޭ ހަނދާން ތީއޭ ހިތިވީ މާޒީ އެއްގާ ވީ އަރާމް ދެރައެއް ވެއްޖޭ ޔާރު ގާތުގާ ހުރެ ފިރުމާލާފަ ހެއްވާލާ ހެދުނީ ގޯހެއް ބޮޑުވީ ގޯހެއް ފުރިހަމަ ލޯތްބެއް ދިންތާ އޭރު އެ ނުފެނުންތާ ފަސްދީފާ ދެވުނީ ކީއްވެބާ އެހުނީ ލަސްވެފާ މާވެސް ލަސްވެފާ ހަނދުވަރު ދިން އެރޭ ހަނދާންވެޔޭ ލޯބިން އެކުގާ ހިންގާފާ ފިކުރެއްނެތި އުފަލުގާ ވީ ފުރިހަމަ ވި ކަން މަށަށް ނުވިސްނުނީ ހަރުކަށި ވި އިބާރާތުން ވީ ބުނެވިފަވި ރުޅީގެ ބަސްތަކުން ދުވަހަކު މިހިތުން ފިލާ ނުދޭ ދުވަހަކު މާފެއް ހައްގެއް ނުވޭ ހައްގެއް ނުވޭ ވިސްނުމާ ޚިޔާލާ މަގޭ ވީ ބަދަލް ވީކަމެއް ވާ ދެރަވީ ނަމަވެސް ކުރަން އުފާ ދަސްވީ އަގު ވަޒަންކުރަން އެންމެހާ ގާތުގާވި ހުރިހާއުފަލެއް ވާން ދޫކޮށްނުލާ ހެދުނީ ގޯހެއް ބޮޑުވީ ގޯހެއް ފުރިހަމަ ލޯތްބެއް ދިންތާ އޭރު އެ ނުފެނުންތާ ފަސްދީފާ ދެވުނީ ކީއްވެބާ އެހުނީ ލަސްވެފާ މާވެސް ލަސްވެފާ ހަނދުވަރު ދިން އެރޭ ހަނދާންވެޔޭ ލޯބިން އެކުގާ ހިންގާފާ ފިކުރެއްނެތި އުފަލުގާ ވީ ފުރިހަމަ ވި ކަން މަށަށް ނުވިސްނުނީ ހަރުކަށި ވި އިބާރާތުން ވީ ބުނެވިފަވި ރުޅީގެ ބަސްތަކުން ދުވަހަކު މިހިތުން ފިލާ ނުދޭ ދުވަހަކު މާފެއް ހައްގެއް ނުވޭ ހައްގެއް ނުވޭ ހައްގެއް ނުވޭ ހައްގެއް ނުވޭ ހައްގެއް ނުވޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.