ހާދަ ބާރު ހާދަ ޗާލު

ރާގު: ކަބީ އާރު ކަބީ ޕާރު

ހާދަ ބާރު ހާދަ ޗާލު ފަރި ހިނގުމެއް ތެދޭ ހާދަ ރީއްޗޭ ބުންޏަސް މިކަމާ ޙައިރާން ވާކަށް ނުޖެހޭ ހާދަ ބާރު ހާދަ ޗާލު ފަރި ހިނގުމެއް ތެދޭ ހާދަ ރީއްޗޭ ބުންޏަސް މިކަމާ ޙައިރާން ވާކަށް ނުޖެހޭ ފެނުމުންނޭ ހުރިހާ އެންމެން މިކަމާ ހިތްކިޔަން ފެށީ ފެނުމުންނޭ ހުރިހާ އެންމެން މިކަމާ ހިތްކިޔަން ފެށީ ފެއްސާ ރަތާއި ރީނދޫ ނޫކުލައިން ވެވި ޖަރީ ފެއްސާ ރަތާއި ރީނދޫ ނޫކުލައިން ވެވި ޖަރީ ފެނުމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މީހަކު ނެތްކަން ގައިމޭ އަހަރެން މިބުނީ ފެނުމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މީހަކު ނެތްކަން ގައިމޭ އަހަރެން މިބުނީ ހާދަ ރީއްޗޭ ކަލާ ހާދަ ބާރު ....... ސިލިފަތްގޭ މޯޓަރު ބުޑުގާ އަހަރެން ބަލަން ހުރިން ސިލިފަތްގޭ މޯޓަރު ބުޑުގާ އަހަރެން ބަލަން ހުރިން ސިހިދާނޭ ކަމުގާ ހީވެސް ނުވެވޭ ފަދަ ބީދައިން ސިހިދާނޭ ކަމުގާ ހީވެސް ނުވެވޭ ފަދަ ބީދައިން ސިއްސައިގެންގޮސް ވެއްޓެން އުޅުމުން އަތްފައި މިކަމާ ޙަރަކާތް ކުރުމުން ސިއްސައިގެންގޮސް ވެއްޓެން އުޅުމުން އަތްފައި މިކަމާ ޙަރަކާތް ކުރުމުން ހާދަ ރީއްޗޭ ކަލާ ހާދަ ބާރު ....... ކޮޅުކޮޅު މަތީގައި އަތިރީ ހުންނަން ޖެހުނަސް ހެވޭ ކޮޅުކޮޅު މަތީގައި އަތިރީ ހުންނަން ޖެހުނަސް ހެވޭ މޮޅު ސާޢަތެއްގައި ނޫނީ މިކަމެއް ހަމަ ނުވެވޭނެޔޭ މޮޅު ސާޢަތެއްގައި ނޫނީ މިކަމެއް ހަމަ ނުވެވޭނެޔޭ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް މިކަމާ ވިސްނަން ޖެހިފައިވާތީ ރުއިމޭ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް މިކަމާ ވިސްނަން ޖެހިފައިވާތީ ރުއިމޭ ހާދަ ރީއްޗޭ ކަލާ ހާދަ ބާރު .......

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.