ޙަސްބީ ރައްބީ ޖައްލަﷲ

ރާގު: ޙަސްބީ ރައްބީ ޖައްލަﷲ

ޙަސްބީ ރައްބީ ޖައްލަﷲ މާފީ ޤަލްބީ ޣައިރުﷲ ނޫރް މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ލާއިލާހަ އިއްލަﷲ ޙަސްބީ ރައްބީ ޖައްލަﷲ މާފީ ޤަލްބީ ޣައިރުﷲ ނޫރް މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ލާއިލާހަ އިއްލަﷲ ވާޖިބުވާނޭ ކިޔަމަންވޭ، ތެދުމަގުގާ ހުރެ އީމާންވޭ ވާޖިބުވާނޭ ކިޔަމަންވޭ، ތެދުމަގުގާ ހުރެ އީމާންވޭ ދުނިޔެއަކީ ވަގުތީ ތަނެކޭ، އާޚިރަތާމެދު ބިރުވެތިވޭ ވާޖިބުވާނޭ ކިޔަމަންވޭ، ތެދުމަގުގާ ހުރެ އީމާންވޭ ދުނިޔެއަކީ ވަގުތީ ތަނެކޭ، އާޚިރަތާމެދު ބިރުވެތިވޭ ޢުމުރު ޙަޔާތުގަ ގެއްލިނުދޭ، ޝައިޠާނާއަށް ހެއްލިނުދޭ ނޫނީ ނަރަކައިން މިންޖުނުވޭ، ލާއިލާހަ އިއްލަﷲ ޙަސްބީ ރައްބީ ޖައްލަﷲ މާފީ ޤަލްބީ ޣައިރުﷲ ނޫރް މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ލާއިލާހަ އިއްލަﷲ ކަތުނެ ދެކޭށޭ ބޯނެ ފެނާ، ވާގިނަގުނަ ކާނާ ދެއްވާ ކަތުނެ ދެކޭށޭ ބޯނެ ފެނާ، ވާގިނަގުނަ ކާނާ ދެއްވާ މޭވާ ތަރުކާރީ ގިނަހާ، ކަނޑުރޯދިން ލިބިދޭ މަންފާއާ ކަތުނެ ދެކޭށޭ ބޯނެ ފެނާ، ވާގިނަގުނަ ކާނާ ދެއްވާ މޭވާ ތަރުކާރީ ގިނަހާ، ކަނޑުރޯދިން ލިބިދޭ މަންފާއާ މީ ރިޒްޤޭ ﷲ ދެއްވާ، ނުދަނީސް ބީވެ އަތުން މިއުފާ ޝުކުރާ ޙަމްދުން ދަންނަވަމާ، ލާއިލާހަ އިއްލަﷲ ޙަސްބީ ރައްބީ ޖައްލަﷲ މާފީ ޤަލްބީ ޣައިރުﷲ ނޫރް މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ލާއިލާހަ އިއްލަﷲ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.